Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

Condacul 1
Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, ce-lui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertării celor ce i au făcut rău, celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Icosul 1
Din pruncie ai fost crescut de părinţii tăi în dragostea de neam şi cre-dinţă strămoşească, iar la vârsta “bărbatului desăvârşit” rânduit ai fost de Dumnezeu să conduci Ţara Moldovei. Pentru aceasta sfinţitul între ie-rarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te a uns, cu care împreună glăsuim:
Bucură te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a casei lui Dumnezeu;
Bucură te, ctitorul multor biserici din Ţara Moldovei;
Bucură te, că şi în Transilvania şi Muntenia ai zidit locaşuri sfinte;
Bucură te, că prin acestea ai întărit conştiinţa unităţii de neam şi credinţă;
Bucură te, că mănăstirea Zograful ai ctitorit o cu multă dragoste creştinească;
Bucură te, cel ce cu aleasă dărnicie ai împodobit sfintele biserici;
Bucură te, că prin aceasta Dumnezeu ţi a sfinţit viaţa;
Bucură te, că prin înălţarea de biserici şi mănăstiri ai întărit credinţa ortodoxă;
Bucură te, că prin zidirea lor ai adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu;
Bucură te, că prin acestea pildă te ai făcut cârmuitorilor de ţară;
Bucură te, că vechimea credinţei vestită nouă de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit o prin faptele tale;
Bucură te, că a o păzi pe aceasta şi pe noi ne ai învăţat;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 2 lea
Împodobind sfintele locaşuri cu daruri prea alese biserică nefăcută de mână ţi ai pregătit în ceruri, unde acum te veseleşti şi cu îngerii împreună glăsuieşti cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2 lea
Văzând primejduită credinţa creştinească de păgânătatea otomană, te ai aprins şi mai mult de râvna apărării ei, cerând ajutor de la Dumnezeu şi luând ca mijlocitori pe sfinţi; pentru aceea cu bucurie strigăm:
Bucură te, că îndrăzneţ şi iscusit ai luptat cu duşmanii credinţei ortodoxe;
Bucură te, că Dumnezeu te a înţelepţit şi ţi a dat putere în luptele pe care le ai purtat;
Bucură te, că sfinţii mari mucenici Procopie şi Dimitrie te au întărit în lupte;
Bucură te, că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ţi a fost ocrotitor;
Bucură te, că ai rânduit ca icoana acestui mare mucenic să fie zugrăvită pe steagurile vitejei tale oştiri;
Bucură te, că pe acest mucenic ocrotitor Mitropoliei Moldovei l ai aşezat;
Bucură te, că prin mijlocirea acestor sfinţi ai biruit pe vrăjmaşi;
Bucură te, că în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor;
Bucură te, că de primejdia morţii în luptă nu te ai spăimântat;
Bucură te, că în lupte pe ostaşi ai îmbărbătat;
Bucură te, apărătorul creştinătăţii;
Bucură te, nebiruit ostaş al lui Hristos;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 3 lea
Cunoscând că întreaga creştinătate era în primejdie, ai vestit aceasta şi celorlalţi conducători creştini, cerându le ajutorul; dar ei fiind neputincioşi cu sufletul şi slabi în credinţă, te au lăsat singur în această luptă, iar tu întărit fiind de Dumnezeu ai biruit şi ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3 lea
Fiind încredinţat că Dumnezeu te va ajuta să biruieşti, ţi ai îmbărbătat oştenii cu pilda curajului tău şi apoi i ai răsplătit după dreptate, pentru care unele ca acestea glăsuim:
Bucură te, înţelepte Voievod că în toate cu frică de Dumnezeu ai lucrat;
Bucură te, că ai răsplătit pe cei ce s au jertfit pentru credinţă şi neam;
Bucură te, că milostenia i ai învăţat pe cei bogaţi;
Bucură te, că îndreptarea celor potrivnici cu răbdare ai aşteptat o;
Bucură te, că celor răi le ai stat împotrivă;
Bucură te, că pe cei vinovaţi cu înţelepciune i ai judecat;
Bucură te, că pe tătarul Oană şi pe alţii i ai iertat;
Bucură te, că pe Mihu de moarte l ai izbăvit;
Bucură te, că şi altora te ai arătat îndurător;
Bucură te, că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrăjmaşi;
Bucură te, că în toate milostiv te ai dovedit;
Bucură te, că pe vrăjmaşi la pace i ai chemat;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 4 lea
Cunoscând pe duşmanii ţării şi ai Bisericii lui Hristos, i ai biruit şi lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4 lea
Înconjurat fiind de mulţimea potrivnicilor de alt neam, ai înţeles că numai Dumnezeu te poate ajuta; drept aceea te ai silit să I faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu şi povăţuitor duhov-nicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul, pentru care aducem laude ca acestea:
Bucură te, iubitorule al sihaştrilor;
Bucură te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;
Bucură te, că pe Sfântul Daniil cu dragoste l ai ascultat;
Bucură te, că prin învăţăturile sale ţi ai luminat cugetul;
Bucură te, cinstitorule al tuturor călugărilor;
Bucură te, că rugăciunilor acestora te ai încredinţat;
Bucură te, că tu pe aceştia pentru frumuseţea vieţii duhovniceşti i ai cinstit;
Bucură te, că toate cele de trebuinţă lor le ai dăruit;
Bucură te, că prin sfintele tale rugăciuni te ai întărit în lupte;
Bucură te, că în luptele tale cu duşmanii, voia lui Dumnezeu ai împlinit;
Bucură te, că prin ele ai apărat ţara, dreapta credinţă şi întreaga creştinătate;
Bucură te, întâiule între voievozii neamului;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 5 lea
Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ştefane, au devenit adevărate vetre de evlavie a credinţei noastre ortodoxe şi candele luminoase ale cunoaş-terii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii străbune am învăţat să cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5 lea
Să priveghem şi să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne a învăţat Dumnezeul mântuirii noastre, iar Apostolul Pavel a zis să ne rugăm neîncetat; învăţături pe care tu în minte şi în inimă le ai pus, pentru care laude ca acestea aducem ţie:
Bucură te, iubitorule al rugăciunii;
Bucură te, că rugăciunea ta cu multă râvnă şi dragoste ai săvârşit o;
Bucură te, că prin post şi rugăciune te ai desăvârşit;
Bucură te, că prin acestea pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi i ai biruit;
Bucură te, că prin astfel de virtuţi ai cunoscut mai bine pe Dumnezeu;
Bucură te, statornic rugător pentru cei vii şi pentru cei adormiţi;
Bucură te, că prin evlavie ţi ai curăţit sufletul;
Bucură te, că prin credinţă şi fapte bune bucurie duhovnicească ai dobândit;
Bucură te, că împreună cu moşii şi strămoşii noştri te ai aprins de dragostea pentru Hristos;
Bucură te, că prin post şi rugăciune ţi ai agonisit smerenie;
Bucură te, că prin acestea sufletul ţi ai luminat;
Bucură te, că primind cu vrednicie Sfintele Taine cu Hristos te ai unit;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 6 lea
Ştiind că diavolii şi slujitorii lui sunt biruiţi, mai ales, cu postul şi cu ru-găciunea, la acestea ai alergat pururea cu umilinţă şi credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6 lea
Iubind statornic pe Hristos, pururea te ai îndreptat cu creştinească dra-goste către cei din nevoi, pentru care grăim unele ca acestea:
Bucură te, ajutătorul celor săraci;
Bucură te, că pe ei i ai iubit pentru dragostea lui Hristos;
Bucură te, că i ai ocrotit de lăcomia celor prea bogaţi;
Bucură te, că multe familii tinere ai ajutat;
Bucură te, că milosteniile tale bucurie au adus celor săraci;
Bucură te, că miluirea săracilor scară către cer ţi s a făcut;
Bucură te, că rugăciunea şi postul cu milostenia le ai unit;
Bucură te, că milostenie făcând, iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te ai arătat;
Bucură te, că prin bogăţiile pământeşti, cele duhovniceşti ai agonisit;
Bucură te, că împărţind cele stricăcioase şi trecătoare, cele nestricăcioase şi veşnice ai agonisit;
Bucură te, învăţătorule al milei şi prietenul săracilor;
Bucură te, că nu ţi ai lipit inima de bogăţiile pământeşti;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 7 lea
Iubitor de Dumnezeu fiind, iertare celor osândiţi le ai dăruit, iar cei mi-luiţi de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7 lea
Din pricina neascultării, strămoşii neamului omenesc au fost scoşi din rai, iar tu, prin smerenie şi ascultare, cununi de biruinţă în Hristos ai do-bândit; pentru care cu bucurie cântăm:
Bucură te, pilduitorul smereniei;
Bucură te, că prin ea ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură te, că prin ea ţi ai făcut din duşmani prieteni;
Bucură te, că prin smerenie spre cele cereşti te ai înălţat;
Bucură te, că biruinţele tale lui Hristos le ai datorat;
Bucură te, că înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le ai socotit;
Bucură te, că prin acestea te ai păzit de duhul mândriei;
Bucură te, că prin smerenie ai ruşinat pe cel potrivnic;
Bucură te, că ţara şi Biserica neamului prin jertfa ta s au întărit;
Bucură te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ţi a dat darul înţelepciunii;
Bucură te, că smerindu te, ţi ai pus toată încrederea în Dumnezeu;
Bucură te, că smerenia ţi a fost cumpănă dreaptă în cârmuirea ţării;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 8 lea
Ţara şi credinţa le ai apărat cu bărbăţie, împreună cu credincioşii tăi oşteni, din dragoste pentru Hristos, Căruia cu evlavie Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 8 lea
“Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar apostolul grăieşte: “prin multe necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu”; la aceste cuvinte tu, slăvite Ştefane, luând aminte, crucea vieţii tale ţi ai purtat o cu vrednicie creştinească, pentru care noi îţi aducem laude ca acestea:
Bucură te, vrednicul ostaş al lui Hristos;
Bucură te, că necazurile vieţii tale cu răbdare le ai îndurat;
Bucură te, că moartea celor patru copii nu ţi a slăbit dragostea pentru Hristos;
Bucură te, că prin aceste necazuri ai înţeles vremelnicia vieţii pământeşti;
Bucură te, că prin acestea te ai întărit în credinţă;
Bucură te, că crucea dată ţie de Hristos Domnul nostru cu vrednicie o ai purtat;
Bucură te, că jugul vieţii bun şi uşor l ai socotit;
Bucură te, că înfrânt fiind, n ai deznădăjduit;
Bucură te, că sfaturile mamei tale le ai urmat şi glia şi credinţa le ai apărat;
Bucură te, că primejdiile nu te au spăimântat;
Bucură te, că îndurând multe necazuri, lui Iov te ai asemănat;
Bucură te, pilduitorule al răbdării;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 9 lea
Fiind rănit în lupta de la Chilia, ai răbdat durerile până la sfârşitul vie-ţii, cu tărie creştină, gândindu te pururea la suferinţele Mântuitorului pe Cruce, Căruia neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul al 9 lea
Stăpânit fiind de credinţa în Înviere, n ai slăbit în dragostea faţă de cei adormiţi, ci, cu osârdie, i ai cinstit prin fapte creştineşti, pentru care te lă-udăm zicând:
Bucură te, fiu binecinstitor al părinţilor care te au născut;
Bucură te, cinstitorule al moşilor şi strămoşilor din care ai odrăslit;
Bucură te, că mormintele lor le ai împodobit;
Bucură te, că prin aceasta ai arătat dragostea ta faţă de ei;
Bucură te, că prin aceasta ai mărturisit dreapta credinţă;
Bucură te, că nedespărţit de ei ai rămas prin rugăciunile tale;
Bucură te, că pildă de cinstire a înaintaşilor te ai făcut;
Bucură te, că prin faptele tale credinţa în Învierea celor morţi ai dovedit;
Bucură te, podoaba celor adormiţi;
Bucură te, mângâierea noastră în Ziua Judecăţii;
Bucură te, că pe strămoşi i ai avut pururea povăţuitori;
Bucură te, tărie a credinţei;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 10 lea
Cinstirea oştenilor căzuţi în luptă pentru neam şi credinţă, ai dovedit o aşezând osemintele lor la temelia bisericii Mănăstirii Războieni, ca pe niş-te sfinte moaşte; pentru care, împreună cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10 lea
Deschizându ţi inima la cuvintele apostoleşti: ”Pentru mine viaţa este Hristos şi moartea un câştig”, pururea ai cugetat la ceasul morţii, pentru care îţi aducem laude ca acestea:
Bucură te, că totdeauna ai avut în suflet gândul morţii;
Bucură te, că prin aceasta ai luat aminte la Înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu;
Bucură te, că te ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun;
Bucură te, că moartea strămutare la cele veşnice o ai socotit;
Bucură te, că pentru aceasta ai zidit biserica Mănăstirii Putna;
Bucură te, că moartea nu te a înfricoşat;
Bucură te, cel ce ai înţeles vremelnicia acestei vieţi;
Bucură te, că prin trecerea ta la cele veşnice nu ne ai părăsit;
Bucură te, că testament sfânt ai lăsat urmaşilor;
Bucură te, că Moldovei urmaşi vrednici ai lăsat;
Bucură te, că şi aceştia ctitorii sfinte au înălţat;
Bucură te, că prin rugăciunile tale i ai ocrotit;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 11 lea
Strămutându te la lăcaşurile de veci, rugător neîncetat către Dumnezeu te am aflat, pentru care, împreună cu tine, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11 lea
Iubind pe Hristos, frumuseţea şi adevărul credinţei ai propovăduit, pentru care grăim:
Bucură te, pururea propovăduitor al credinţei ortodoxe;
Bucură te, ocrotitorul ctitoriilor tale;
Bucură te, că în aceste sfinte lăcaşuri la rugăciune stând, împreună cu tine pe Hristos Îl preamărim;
Bucură te, că prin acestea se întăreşte unitatea credinţei ortodoxe;
Bucură te, ctitorul mănăstirilor Putna şi Voroneţ;
Bucură te, ziditorul bisericii Mănăstirii Neamţ;
Bucură te, fondatorul Mănăstirii Războieni;
Bucură te, întemeietorul multor mănăstiri şi biserici;
Bucură te, mare ctitor al Moldovei;
Bucură te, că apărător al dreptei credinţe asemenea marelui Împărat Constantin te ai adeverit;
Bucură te, întâiule din ceata voievozilor;
Bucură te, om ales de Dumnezeu;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 12 lea
Toate ctitoriile tale cu alese daruri împodobindu le întotdeauna urma-şii cu evlavie le au cinstit şi în ele pe Dumnezeu au preamărit cântând: Aliluia!

Icosul al 12 lea
Părintele şi duhovnicul tău, sfinţitul între ierarhi mitropolit Gheorghe, cu sobor de preoţi şi binecredincioşii Moldovei te au însoţit spre locul cel de veci, cinstindu te după cuviinţă ca pe un sfânt, pentru care împreună cu dânşii glăsuim:
Bucură te, alinătorul durerilor poporului tău;
Bucură te, mângâierea Bucovinei îndurerate;
Bucură te, ocrotitorul oştirii iubitoare de Hristos;
Bucură te, că mormântul tău de toţi cei dreptcredincioşi este cinstit;
Bucură te, că mormântul tău loc de mângâiere s a făcut;
Bucură te, că îngenunchind înaintea mormântului tău aproape de tine ne simţim;
Bucură te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primeşti;
Bucură te, cel ce în ceata binecredincioşilor împăraţi te ai sălăşluit;
Bucură te, cel ce împreună cu sfinţii te veseleşti;
Bucură te, că împreună cu dânşii Sfânta Treime preamăreşti;
Bucură te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toţi ne uneşti;
Bucură te, lauda şi bucuria noastră a tuturor;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 13 lea
O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ştefane, zideşte în inimile noastre altar sfânt precum ai zidit atâtea biserici şi mănăstiri; biruieşte duhurile rele care ne războiesc precum ai biruit puhoaiele de păgâni; ocroteşte ne cu rugăciunile tale necontenite şi cu darul cel dat ţie de Hristos, precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1:
Din pruncie ai fost crescut de părinţii tăi în dragostea de neam şi cre-dinţă strămoşească, iar la vârsta “bărbatului desăvârşit” rânduit ai fost de Dumnezeu să conduci Ţara Moldovei. Pentru aceasta sfinţitul între ie-rarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te a uns, cu care împreună glăsuim:
Bucură te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a casei lui Dumnezeu;
Bucură te, ctitorul multor biserici din Ţara Moldovei;
Bucură te, că şi în Transilvania şi Muntenia ai zidit locaşuri sfinte;
Bucură te, că prin acestea ai întărit conştiinţa unităţii de neam şi credinţă;
Bucură te, că mănăstirea Zograful ai ctitorit o cu multă dragoste creştinească;
Bucură te, cel ce cu aleasă dărnicie ai împodobit sfintele biserici;
Bucură te, că prin aceasta Dumnezeu ţi a sfinţit viaţa;
Bucură te, că prin înălţarea de biserici şi mănăstiri ai întărit credinţa ortodoxă;
Bucură te, că prin zidirea lor ai adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu;
Bucură te, că prin acestea pildă te ai făcut cârmuitorilor de ţară;
Bucură te, că vechimea credinţei vestită nouă de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit o prin faptele tale;
Bucură te, că a o păzi pe aceasta şi pe noi ne ai învăţat;
Bucură te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condac 1
Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, ce-lui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

↓