Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Condacul 1
Alesule de Dumnezeu, dintre fraţii tăi, spre a-I sluji Lui, cu bună credinţă ne rugam ţie, sfinte, ca să te rogi pentru noi, neamul tău, ca cei ce suntem în multe ispite şi primejdii; ocroteşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, ca să stri-găm ţie:
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!Icosul 1
Viaţa ta a strălucit în lume ca o rază prealuminoasă, Părinte Paisie, şi lu-minând sufletele şi cugetele tuturor, pleacă pe toţi a striga ţie:
Bucură-te, sfeşnicul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, între monahi ca un soare luminos;
Bucură-te, surparea nevăzuţilor vrăjmaşi;
Bucură-te, că de a ta putere sunt arşi;
Bucură-te, pierzarea văzuţilor războinici;
Bucură-te, că ai biruit pe cei potrivnici;
Bucură-te, că te-ai suit la înălţimea cerurilor prin fapte bune şi rugăciune;
Bucură-te, că în toată lumea s-a vestit al tău nume;
Bucură-te, că ai trecut cu vederea dulceţile lumeşti;
Bucură-te, că boldurile diavoleşti le-ai tâmpit cu rugăciunea;
Bucură-te, că părinţii tăi ajutau pe cei în nevoi;
Bucură-te, că pe tine te-au crescut în dreapta credinţă;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 2
Arătatu-s-a îngerul Domnului în vis maicii tale şi i-a zis: Dumnezeu, Tatăl sărmanilor, m-a trimis să-ţi spun: Să nu te mai întristezi atât pentru grija co-piilor tăi, ca şi cum numai tu singură ai avea grija de ei, şi nu Dumnezeu, deci nu te întrista, ci dăruieşte-I pe unul din fiii tăi şi strigă: Aliluia!

Icosul 2
Toţi copiii mei sunt ai lui Dumnezeu, a zis cinstita ta mamă către înger, să ia pe care va voi să-I slujească Lui mai cu osârdie; iar îngerul, apucându-te de mână, a zis: Acesta este bineplăcut lui Dumnezeu. Deci noi cu laude te feri-cim, zicând:
Bucură-te, că maica ta voia să dăruiască Domnului pe unul dintre fraţii tăi mai mari;
Bucură-te, că îngerul a zis că puterea lui Dumnezeu în cei mici se lucrează
Bucură-te, că de îngerul lui Dumnezeu ai fost ales;
Bucură-te, că tu ai adus lui Dumnezeu rugăciuni mai des;
Bucură-te, că rugăciunile tale au fost făcătoare de minuni;
Bucură-te, că până la cer s-au suit şi pe mulţi din rătăcire i-a izbăvit;
Bucură-te, că maica ta s-a mirat de porunca Domnului;
Bucură-te, că a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Facă-se voia Ta;
Bucură-te, că pe tine te-a dăruit Domnului din pruncie;
Bucură-te, că din pruncie ai slujit Domnului cu osârdie şi dragoste;
Bucură-te, că de Dumnezeu te-ai ţinut şi Lui ai slujit;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 3
Ajungând la vârsta potrivită ca să lucrezi după poruncile Domnului, pă-rinţii tăi te-au dus în pustie la dumnezeiescul Pamvo, iar el, mai înainte şti-ind cele ce aveau să fie cu tine, te-a primit cu bună bucurie şi te-a îmbrăcat în chipul monahicesc, cântând: Aliluia!

Icosul 3
Văzând Avva Pamvo că doreşti isprăvile cele mai înalte, a zis către tine: Nu se cuvine celui ce este nou începător să caute în faţa vreunui om, ci să-şi plece de-a pururea capul în jos, iar cu mintea să gândească neîncetat la cele cereşti, la negrăita slavă a lui Dumnezeu, pentru care auzi aşa:
Bucură-te, că bun dascăl ai avut;
Bucură-te, că ţi-a zis: Cu mintea să slăveşti pe Dumnezeu, Făcătorul a toa-te;
Bucură-te, că auzind acestea, te-ai umplut de dumnezeiască dorire;
Bucură-te, că pe dascălul tău l-ai iubit;
Bucură-te, că trei ani te-ai păzit şi faţă de om n-ai văzut;
Bucură-te, că pe diavolul l-ai biruit;
Bucură-te, căci cu citirea Sfintei Scripturi te îndeletniceai;
Bucură-te, sad lângă izvoarele apei sădit şi cu bunătăţile înflorit;
Bucură-te, că adesea cântai: Cât de dulci sunt cuvintele Tale, Doamne;
Bucură-te, că trupul ţi-l strâmtorai cu postul şi privegherea;
Bucură-te, că Avva Pamvo se bucura de sporirea ta;
Bucură-te, că blagoslovindu-te a adormit;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 4
Înfierbântându-te, o, Sfinte Paisie, cu căldura Duhului Sfânt, ai ajuns la mai înaltă priveghere, postind toată săptămâna, iar sâmbăta, pâine, apă şi sare gustai. Iar noi, lăudând nevoinţele tale, slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 4
Iubit-ai a vorbi numai cu Dumnezeu în linişte; deci Ioan, cel împreună nevoitor cu tine, a zis să vă despărţiţi, să vă liniştiţi fiecare deosebi; pentru aceea auzi de la noi:
Bucură-te, că Domnul v-a poruncit să vă despărţiţi;
Bucură-te, că Ioan, rămânând acolo, pe mulţi a adus la mântuire;
Bucură-te, că tu în pustia cea de către apus te-ai dus;
Bucură-te, că prin tine s-a adunat norod mult nespus;
Bucură-te, căci cu Dumnezeu te-ai împrietenit şi cu El faţă către faţă ai vorbit;
Bucură-te, că Hristos cu îngerii Săi din cer la tine a venit şi te-a blagoslovit
Bucură-te, că tu L-ai întrebat: De ce Te-ai pogorât la mine?
Bucură-te, că El ţi-a spus că pustiul se va umple de lume;
Bucură-te, că tu, căzând la pământ, cu smerenie te-ai închinat şi ai între-bat: Dar cine le va purta de grijă?
Bucură-te, că Domnul a zis că de-L vor iubi pe El şi vor păzi poruncile Lui, nimic nu le va lipsi;
Bucură-te, că întrebai cum vor scăpa de cursele celui rău;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 5
Mântuitorul a răspuns că de vor păzi poruncile cu blândeţe şi bunătate, cu dreptate şi cu inimă smerită, nu numai că-i va izbăvi de cursele vrăjmaşu-lui, ci îi va apăra şi moştenitori împărăţiei cerurilor îi va face; apoi S-a suit la ceruri, iar tu, cuprins de frică, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5
Meşteşugind vrăjmaşul curse asupra ta, a trimis la tine pe un boier cu mult aur şi argint ca să-l împarţi la monahii săraci, dar Dumnezeu descope-rindu-ţi aceasta, ai iesşt înaintea lui şi i-ai spus că monahii n-au trebuinţă de bani, ci să-i dea la săraci; iar noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, că pe boier l-ai mângâiat să dea banii la văduve şi la orfani;
Bucură-te, că pe satana l-ai ruşinat şi planul lui l-ai stricat;
Bucură-te, că vrăjmaşul în faţă ţi s-a arătat;
Bucură-te, că el a mărturisit că e biruit;
Bucură-te, că te-ai făcut văzător de cele cereşti;
Bucură-te, căci ca Pavel ai fost răpit la cer;
Bucură-te, că de bucurie inima ţi s-a umplut;
Bucură-te, că de la acea vedenie ai luat duhul înfrânării;
Bucură-te, că altă hrană nu primeai decât Sfânta împărtăşanie;
Bucură-te, că fara hrana ai petrecut saptezeci de ani;
Bucură-te, că lui Ilie Proorocul te-ai asemănat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 6
Precum albinele fagurele, aşa te înconjura pe tine mulţime de monahi şi de mireni, care se împărtăşeau de învăţătura ta şi creştea numărul celor ce se aşezau în pustie şi urmau porunca ta, de a nu face nimic fără blagoslovenie, şi măreau toţi pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 6
Arătându-ţi-Se Domnul, când te rugai în pustia cea mai dinăuntru, a zis: Pace ţie, slugii Mele, Paisie; iar tu cu frică ai căzut cu faţa la pământ, iar Domnul te-a ridicat şi ţi-a dat dar, ca, pentru orice păcătos ce vei mijloci la El, să i se ierte păcatele; pentru care noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, că pentru orice păcătos te vei ruga, El te va asculta şi-l va ierta;
Bucură-te, că ai fost plin de fapte bune, smerit şi blând, plăcut Domnului;
Bucură-te, că un bătrân avea un ucenic neascultător şi a murit;
Bucură-te, că s-a rugat să afle unde se află;
Bucură-te, că Domnul i-a descoperit că se munceşte în iad;
Bucură-te, că bătrânul a postit 40 de zile şi rugându-se a auzit glas din cer: Că aşa se va munci până la a doua venire;
Bucură-te, că bătrânul a mai postit 40 de zile şi a primit acelaşi răspuns;
Bucură-te, că Mântuitorul a vrut să te pună pe tine mijlocitor să-ţi adeve-reze făgăduinţa;
Bucură-te, că bătrânul a alergat la tine, ştiind îndrăzneala ta către Dom-nul
Bucură-te, că el a nădăjduit ca vei mijloci pentru ucenicul său;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 7
Cuvioase Părinte Paisie, mare făcătorule de minuni, cine dintre pămân-teni ar putea pleca îndurarea lui Dumnezeu, aşa ca rugăciunea ta cea fierbin-te, când te-ai rugat pentru acel păcătos? Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Tu, Doamne, Cel ce toate le ştii, ştii că mă rog pentru ucenicul bătrânului care se munceşte în iad, ai zis tu; şi te-ai rugat Lui să se pogoare cu slavă, ca la a doua venire, să scoată pe păcătos din iad. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, zicem:
Bucură-te, că Mântuitorul cu mare slavă şi cu îngerii S-a pogorât şi tram-biţele au sunat;
Bucură-te, că sufletul ucenicului din iad a venit;
Bucură-te, că prin rugăciuni ti s-a dăruit;
Bucură-te, că şi bătrânul a auzit pe Domnul zicând: Ia sufletul ucenicului din mâinile slugii mele Paisie cel iubit;
Bucură-te, că îndată a venit sufletul ucenicului înaintea bătrânului;
Bucură-te, că el mărturisea câte a pătimit din cauza neascultării;
Bucură-te, că bătrânul s-a încredinţat de mântuirea ucenicului;
Bucură-te, că tu l-ai încredinţat de venirea Domnului pe nori;
Bucură-te, că amândoi aţi dat slavă lui Dumnezeu;
Bucură-te, că a voastră smerenie a scos pe ucenic din iad;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 8
Îndulcindu-te de mare linişte in pustia cea fără de apă, Dumnezeu te-a scos ca pe un liman luminos ca să luminezi şi pe alţii cu lumina învăţăturilor tale, să-i povăţuieşti spre mântuire şi să-i faci părtaşi petrecerii tale celei ase-menea cu îngerii, că mai mare este plata celor ce se ostenesc pentru mântui-rea altora. Iar noi, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8
Auzind aceasta din gura Domnului, ai ieşit în pustia cea mai dinafară unde s-au adunat fraţii din toate părţile să-ţi asculte învăţăturile, de aceea zicem aşa:
Bucură-te, izvorul învăţăturilor;
Bucură-te, că a venit la tine şi Ioan, cel mai înainte cu tine petrecător;
Bucură-te, că, mai înainte de a bate la uşa ta, auzea glas de om vorbind cu tine;
Bucură-te, că bătând la uşă ai ieşit şi l-ai îmbrăţişat;
Bucură-te, că s-a mirat nevăzând pe nimeni la tine în chilie;
Bucură-te, că tu i-ai spus ca marele împărat Constantin a venit la tine;
Bucură-te, că împăratul era mâhnit că nu are la Domnul trecere ca mona-hii;
Bucură-te, că ai văzut sufletele monahilor zburând ca vulturii;
Bucură-te, că ceata demonilor nu se poate apropia de sufletele monahilor care bine s-au nevoit;
Bucură-te, că i-ai spus că Dumnezeu dă plată egală cu osteneala;
Bucură-te, că i-ai arătat lui toate nevoinţele pentru care se încununează monahii;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 9
Acestea auzind Ioan, a lăudat pe Dumnezeu, bucurându-se, şi a spus la toţi fraţii cele aflate de la tine, ca şi ei să se întărească în nevoinţe pentru a lua plată de la Domnul, Căruia îi cântăm: Aliluia!

Icosul 9
Văzând pe un bătrân că s-a rătăcit de la dreapta credinţă şi învaţă pe oa-meni să nu cinsteasca pe Sfântul Duh, cu blândeţe îl povăţuiai pe el, iar noi, te lăudăm aşa:
Bucură-te, că n-ai lăsat pe bătrân să-şi piardă osteneala pustiei;
Bucură-te, că Taina Sfintei Treimi i-ai desluşit;
Bucură-te, că Tatăl, în Fiul şi în Sfântul Duh, o fiinţă, o voie şi o putere cu trei feţe mărturisim;
Bucură-te, că pe toţi i-ai făcut a crede şi a mărturisi Sfânta Treime;
Bucură-te, că ei totdeauna mai multe învăţături au cerut de la tine;
Bucură-te, că învăţăturile ereticilor le-ai defăimat;
Bucură-te, că din Sfânta Scriptură i-ai învăţat;
Bucură-te, că la calea cea dreaptă i-ai îndemnat;
Bucură-te, că, întorcându-te în pustie, o mare lumină a strălucit şi de în-geri toată pustia s-a umplut;
Bucură-te, că îngerul tău ţi-a spus că ei păzesc pe monahi, cum ţi-a făgă-duit Domnul;
Bucură-te, că dar proorocesc ai luat de la Domnul;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 10
Cuviosul Pimen, cel mare între Părinţi, fiind încă tânăr în acea vreme, do-rind să te vadă, a venit la chilia ta cu Cuviosul Pavel şi a rămas la uşa, ca mă-car glasul tău să-l audă şi striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10
Acestea zicând Pimen, s-a mirat Cuviosul Pavel de smerenia lui şi l-a adus la chilia ta, iar tu ai zis către Pavel: Nu este bine ca unul ca acesta să rămână afară când vine la noi, că ei lesne merg în ceruri; iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că ai văzut mâna Domnului povăţuindu-l;
Bucură-te, că, blagoslovindu-l, cu Pavel l-ai trimis;
Bucură-te, că douăzeci şi una de zile postind, Domnul Hristos S-a arătat, mângâindu-te;
Bucură-te, că te-ai dus cu El la o peşteră, unde de două zile postea un mo-nah
Bucură-te, că Iisus i-a lăudat nevoinţa, arătând că pe tine darul te întărea şi răsplăteşte la fel osteneala şi nevoinţa;
Bucură-te, că Domnul S-a suit la cer, unde şi tu acum te veseleşti;
Bucură-te, că te-ai întors degrab în pustie după ce ai cercetat pe fraţi, că nu suferi să fii departe de Domnul;
Bucură-te, că Domnul era pururea cu tine şi te învăţa cum să scapi de mânie, să nu ocărăşti şi să nu defaimi pe nimeni;
Bucură-te, că ai întrebat pe Domnul ce plată vor avea cei ce slujesc altora, şi ţi-a răspuns că mare plată vor avea în ceruri,
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 11
Zis-a Domnul: “Cel ce se nevoieşte pentru Mine, e ucenicul Meu, iar cel ce slujeşte pe alţii, e fiul Meu şi moştenitorul Meu”; iar noi, cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 11
Un ostenitor din Siria se întreba de mai este un nevoitor asemenea ca el la fapte bune. Domnul i-a zis să vină în Egipt să vadă pildă de smerenie şi dra-goste faţă de Dumnezeu; iar tu, ieşindu-i înainte, ai început împreună cu el a lăuda pe Dumnezeu. Pentru aceea, noi îţi zicem aţa:
Bucură-te, că tu, neştiind limba siriană, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ţi dea acest dar;
Bucură-te, că îndată ai vorbit limba bătrânului;
Bucură-te, că aţi povestit unul altuia vedeniile;
Bucură-te, că ţi-ai chemat ucenicii să ceară sfat de la dânsul;
Bucură-te, că toţi au primit blagoslovenia sa;
Bucură-te, că bătrânul a fost dus pe nori la chilia sa;
Bucură-te, că un frate a văzut un înger care te păzea când dormeai;
Bucură-te, că te-ai rugat Domnului pentru un monah simplu care, fiind amăgit de un evreu, a pierdut darul Sfântului Botez;
Bucură-te, că duhul de hulă a ieşit ca un fum din gura lui;
Bucură-te, că l-ai învăţat să slăvească pe Dumnezeu, Care l-a iertat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 12
Cuvioase Părinte, rugatu-te-ai către Mântuitorul: Doamne, Iisuse Hristoa-se, să nu laşi zidirea Ta să se piardă de vrăjmaşul; iar îngerul Domnului ţi-a dat legat pe diavol, care zicea către tine: Vai mie, Paisie, până când mă mun-ceşti cu rugăciunea ta şi păzeşti pe toţi din pustia aceasta? De aceea, cu bu-curie, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Când veneau la tine fraţii să-şi spună gândurile, tu le spuneai mai înainte pe cele bune şi pe cele rele, iar când ţi-au spus de fratele care a căzut prin evreica, le-ai spus că mulţi oameni mari au căzut, din darul lui Dumnezeu, prin femei; iar noi îţi zicem aşa:
Bucură-te, că pe tânăr l-ai izbăvit din războiul vrăjmaşului;
Bucură-te, că spuneai tuturor gândurile lor;
Bucură-te, că ai răscumpărat pe fratele cu evreica;
Bucură-te, că pe preotul care te batjocorea l-ai adus la pocăinţă;
Bucură-te, că venind Hristos la tine, cu doi îngeri, I-ai spălat picioarele;
Bucură-te, că după plecarea Lui, ai băut apa din spălător;
Bucură-te, că pe ucenic, de trei ori l-ai trimis să bea şi n-a ascultat;
Bucură-te, că apoi plângea neîncetat;
Bucură-te, că spre mângâiere, l-ai trimis la un bătrân ce stătea pe gunoi;
Bucură-te, că ai izbăvit pe cei doi fraţi de năpăstuire, iar pe bătrân l-ai adus la pocăinţă;
Bucură-te, că lui Pavel i-ai spus că nu se cade a înceta niciodată fapta bună
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 13
O, preaminunate Părinte Paisie, ţie îţi aducem aceste cântări de laudă, ca să ne păzeşti pe noi, nevrednicii, nevătămaţi de toate cursele vrăjmaşilor vă-zuţi şi nevăzuţi, de neînţelegerile dintre noi, şi ne acoperă cu puterea rugă-ciunilor tale, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1
Viaţa ta a strălucit în lume ca o rază prealuminoasă, Părinte Paisie, şi lu-minând sufletele şi cugetele tuturor, pleacă pe toţi a striga ţie:
Bucură-te, sfeşnicul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, între monahi ca un soare luminos;
Bucură-te, surparea nevăzuţilor vrăjmaşi;
Bucură-te, că de a ta putere sunt arşi;
Bucură-te, pierzarea văzuţilor războinici;
Bucură-te, că ai biruit pe cei potrivnici;
Bucură-te, că te-ai suit la înălţimea cerurilor prin fapte bune şi rugăciune;
Bucură-te, că în toată lumea s-a vestit al tău nume;
Bucură-te, că ai trecut cu vederea dulceţile lumeşti;
Bucură-te, că boldurile diavoleşti le-ai tâmpit cu rugăciunea;
Bucură-te, că părinţii tăi ajutau pe cei în nevoi;
Bucură-te, că pe tine te-au crescut în dreapta credinţă;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 1
Alesule de Dumnezeu, dintre fraţii tăi, spre a-I sluji Lui, cu bună credinţă ne rugam ţie, sfinte, ca să te rogi pentru noi, neamul tău, ca cei ce suntem în multe ispite şi primejdii; ocroteşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, ca să stri-găm ţie:
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Rugăciune
O, preabunule Părinte Paisie, învăţătorule şi rugătorule cu inimă curată către Dumnezeu pentru monahii din mănăstirea ta şi din toate părţile! Vin şi eu, nevrednicul, ca la un adevărat izvor de vindecări, cerând, ca prin rugăciu-nile făcute, cu darul lui Dumnezeu, să scăpăm de toate ispitele ce ne vin de la trup, de la lume şi de la diavol. Încă ne rugăm, cu credinţă şi cu inima cu-rată, ca să te rogi lui Dumnezeu să ne ierte şi să ne păzească de venirea altor neamuri, de cutremur, de foc, de secetă, de grindină, de trăsnete ăi de alte calamităţi ce pot păgubi omenirea. Şi precum ai ascultat pe monahul căzut din credinţa Ortodoxă în credinţa evreiască, şi te-ai rugat pentru mântuirea lui, aşa şi pentru mine, păcătosul, cel căzut în păcate, roagă-te lui Dumnezeu să mă ierte. Cred cu adevărat, Cuvioase Părinte Paisie, că, pentru nevoinţele cu care te-ai ostenit pentru Dumnezeu, vor fi bine primite rugăciunile tale, ca şi eu să cunosc că sunt miluit, ca să te laud pe tine şi să slăvim pe Dumnezeu, cu toţi sfinţii Săi, acum, în veacul acesta şi în vecii vecilor. Amin!

↓