Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Ca cei ce pentru Christos aţi fost junghiaţi ca nişte miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereştile cete: Aliluia!

Icosul 1
Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Celui de sus, Christos s-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă :
Bucuraţi-vă, că pentru Christos aţi fost ucişi
Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca nişte prescuri aţi fost liturghisiţi
Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate
Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă
Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori bine-mirositoare pus la icoana Întrupării
Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu
Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit
Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit
Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame
Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare
Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare
Bucuraţi-vă, bucuria şi ocrotirea pruncilor
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 2
Lacrimile mamelor nemângâiate s-au amestecat cu sângele vostru, stropind pământul inimilor cu puterea înfricoşată a jertfei. În sfinţenie aţi fost îmbrăcaţi, Pruncilor, zguduind porţile întunericului cu solia izbăvirii. Pentru aceasta, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

Icosul 2
Darul vieţii nestricăcioase l-aţi primit şi binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, întru sfinţenie să liturghisiţi iubirea prin jertfă, slujind dumneze-ieştii pronii întru mântuirea lumii. Pentru aceasta strigăm vouă :
Bucuraţi-vă, potolirea mâniei tiranilor
Bucuraţi-vă, rodirea rugăciunii mamelor
Bucuraţi-vă, încetarea urii şi răzbunării
Bucuraţi-vă, curcubee ale iertării şi împăcării
Bucuraţi-vă, acoperământ al celor prigoniţi
Bucuraţi-vă, luminare de ziuă a conştiinţei
Bucuraţi-vă, ca sânul Raiului v-a alăptat
Bucuraţi-vă, pregătitori ai înfricoşatei Jertfe
Bucuraţi-vă, îmbolditori ai curăţiei
Bucuraţi-vă, surpători ai invidiei
Bucuraţi-vă, alungători ai iubirii de stăpânire
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 3
La Dumnezeu toate sunt cu putinţă. Binevoind El a vă îmbrăca întru desăvârşirea sfinţeniei, în chiar zorii vieţii pământeşti, cerurile s-au minunat slăvind nespusa purtare de grijă şi înţelepciune dumnezeiască. Pentru aceasta, smerindu-ne cugetele, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3
Preînchipuind pe Pruncul Iisus jertfit în potirul înfricoşat al Sfintei Euharistii, v-aţi împărtăşit, Sfinţilor Prunci, de dulceaţa Duhului Sfânt, fiind tare nădejde celor ce caută statornic pruncia inimii. Pentru aceasta strigăm vouă :
Bucuraţi-vă, luminători ai nopţii sufletului
Bucuraţi-vă, vestitori ai primăverii de taină
Bucuraţi-vă, solitori ai Învierii
Bucuraţi-vă, raze ale Bisericii biruitoare
Bucuraţi-vă, ruguri aprinse de cereasca cântare
Bucuraţi-vă, făclii nestinse de rugăciune
Bucuraţi-vă, pietre de temelie duhovnicească
Bucuraţi-vă, Chipuri ale nevinovăţiei
Bucuraţi-vă, potire ale bucuriei
Bucuraţi-vă, adieri ale Duhului
Bucuraţi-vă, seminţe ale Cuvântului
Bucuraţi-vă, prunci înfrăţiţi la sânurile Tatălui
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 4
Lumină din Lumina cea adevărată aţi primit, fiind mutaţi la Învierea Domnului în Raiul cel descuiat, de unde vă rugaţi neîncetat pentru noi, întru curăţia şi simplitatea sufletelor. Pentru aceasta, nădejde luând, ne unim glasurile întru a cânta: Aliluia!

Icosul 4
Vai, cum lăcrimaţi, Sfinţilor Prunci, văzând întinzându-se în lume lepra uciderii de prunci, cum vărsaţi izvoare de lacrimi pentru nemângâiaţii copii ai lui Dumnezeu, lipsiţi de darul luminii şi vieţii! Cum plângeţi sufle-tele părinţilor, strivite sub povara neiubirii! Pentru aceasta strigăm vouă :
Bucuraţi-vă, înduioşarea şi aducerea la pocăinţă a lepădătorilor de prunci
Bucuraţi-vă, opritorii gândului înfricoşător al avortului
Bucuraţi-vă, îndulcitorii durerilor naşterii
Bucuraţi-vă, comori ale ţarinii inimii
Bucuraţi-vă, păzitori ai fecioriei minţii
Bucuraţi-vă, întăritori ai credinţei
Bucuraţi-vă, candele aprinse la icoana Întrupării
Bucuraţi-vă, bucuria Maicii Domnului
Bucuraţi-vă, că ruga ei dulce durerea v-a alinat
Bucuraţi-vă, că în icoana Raiului aţi păşit
Bucuraţi-vă, că graiul cel nestricăcios l-aţi dobândit
Bucuraţi-vă, că din Pomul Vieţii v-aţi împărtăşit
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 5
Cu rugăciunile voastre, Sfinţilor Prunci, ca nişte liturghisitori ai tainei naşterii, chemaţi milostivirea lui Dumnezeu pentru zămislirea şi ocrotirea pruncilor şi alinarea durerilor naşterii. Pentru aceasta, rugându-vă a înde-părta de la noi toată boala cea sufletească şi trupească, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

Icosul 5
In încercări şi prigoane ajutaţi pe cei fără de apărare, ca încredinţându-se cu totul Domnului, să poată a săvârşi în pace voia Sa cea sfântă. Pentru aceasta, Sfinţilor Prunci, ne închinăm icoanei nevinovăţiei voastre, stri-gând unele ca acestea :
Bucuraţi-vă, picături din roua Duhului
Bucuraţi-vă, verigi între legea cea veche şi nouă
Bucuraţi-vă, flori ale Crucii
Bucuraţi-vă, lăstare ale schimbării minţii
Bucuraţi-vă, izvoare de gingăşie duhovnicească
Bucuraţi-vă, firimituri de mană cerească
Bucuraţi-vă, că v-aţi alăturat îngerilor lui Christos
Bucuraţi-vă, surparea zidului gros de patimi
Bucuraţi-vă, altare ale Duhului
Bucuraţi-vă, muşchi crescuţi pe Piatra din capul unghiului
Bucuraţi-vă, mlădiţe ale vieţii neîntinate
Bucuraţi-vă, înmuguriri ale dragostei de frate
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi pentru Domnul Christos !

Condacul 6
Preasfânta Fecioară Maria mult s-a îndurerat la trecerea voastră din viaţa pământească, Sfinţilor, rugând fierbinte pe Fiul ei şi Dumnezeu ca pururi să vă fie aproape cu Tatăl şi cu Duhul. Iar aceasta împlinindu-se, mijlociţi acum înaintea Sfintei Treimi pentru sufletele noastre, cântând cu îngereştile cete: Aliluia!

Icosul 6
Văzând cu mintea Sfântă Fecioară pe mamele deznădăjduite şi plânse lângă trupurile voastre fără viaţă, Sfinţilor Prunci, a pus în sufletul ei chi-pul sabiei ce urma să-i străbată inima la moartea Domnului Iisus. Să pri-vim dar şi noi în chip înţelegător la sfârşitul acestei vieţi trecătoare ca la o trecere de taină prin Cruce către Înviere, şi să strigăm unele ca acestea :
Bucuraţi-vă, ploi de lumină în lutul uitării
Bucuraţi-vă, mugurii duhovniceşti ai Lucrării
Bucuraţi-vă, mugurii vieţii celei noi întru Christos
Bucuraţi-vă, descoperitorii sfatului dumnezeiesc
Bucuraţi-vă, privitorii Chipului Preafrumos
Bucuraţi-vă, struguri zdrobiţi în teascul iubirii
Bucuraţi-vă, că puterea lui Dumnezeu v-a umbrit
Bucuraţi-vă, că lacrimile Maicii Sale v-au răcorit
Bucuraţi-vă, purtătorii patimilor cei neprihăniţi
Bucuraţi-vă, icoane ale iubirii răscumpărate
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 7
Luceferi de dimineaţă v-aţi arătat, Sfinţilor Prunci şi vestitori ai Răsări-tului de Sus. Pentru aceasta, cu smerenie ne închinăm Celui ce v-a încu-nunat pe voi, căzând înaintea Lui şi cântând: Aliluia!

Icosul 7
Steaua Domnului v-a luminat naşterea, iar Crucea Lui v-a luminat Paştile. De îngereştile cete aţi fost slujiţi ca nişte mucenici înaintemergă-tori lui Christos. Pentru aceasta strigăm vouă :
Bucuraţi-vă, faguri plini de mierea Cuvântului
Bucuraţi-vă, pene strălucitoare ale porumbiţei Duhului
Bucuraţi-vă, înseninări în furtuna vieţii
Bucuraţi-vă, picuri de ploaie în arşiţa pustiului
Bucuraţi-vă, tainice înmuguriri ale smochinului neroditor
Bucuraţi-vă, că aţi fost însufleţiţi de duhovnicescul zbor
Bucuraţi-vă, văi ale rodirii suferinţei
Bucuraţi-vă, albii ale luminării conştiinţei
Bucuraţi-vă, înaintemergătorilor Pruncului Christos
Bucuraţi-vă, străji ale dumnezeiescului Iisus
Bucuraţi-vă, întoarcere din păcat a celor căzuţi
Bucuraţi-vă, ruşinare a judecătorilor şi cârmuitorilor nedrepţi
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 8
Tulburarea inimilor o potoliţi, Sfinţilor, cu darul mângâietor al rugă-ciunii neprihănite. Pentru aceasta vă chemăm să ne sloboziţi sufletele din grija îmbătrânitoare, ca în pace să putem cânta pururi: Aliluia!

Icosul 8
Din mormântul păcatului izbăvindu-ne cu rugăciunea, ca nişte stele călăuzitoare către Lumina cea neapropiată ne sunteţi, Sfinţilor Prunci. Pentru aceasta strigăm vouă :
Bucuraţi-vă, trezitorii din desfrânare
Bucuraţi-vă, îndulcitorii lacrimilor amare
Bucuraţi-vă, călăuzitorii orfanilor
Bucuraţi-vă, mângâietorii mamelor nemângâiate
Bucuraţi-vă, că aţi fost închinaţi Dumnezeului celui Viu
Bucuraţi-vă, binecuvântaţii Maicii Domnului
Bucuraţi-vă, flori în grădina raiului
Bucuraţi-vă, purtătorii cununilor de spini
Bucuraţi-vă, sfinţi însuliţaţi prin mărăcini
Bucuraţi-vă, însuliţarea nesimţitoarelor inimi
Bucuraţi-vă, gene de speranţă în noianul tristeţii
Bucuraţi-vă, ţărmuri de care se sparg valurile morţii
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 9
Nerăutatea învăţând de la voi şi nefăţărnicia gestului, Sfinţilor Prunci, ca cei ce aţi fost încununaţi cu lumina nepieritoare vă fericim şi împreună cu voi cântăm: Aliluia!

Icosul 9
N-aţi slujit deşertăciunii şi chipului înşelător al lumii, ci Domnului cu Care, în acelaşi răstimp născuţi fiind, de Dânsul aţi şi fost suiţi la cer, spre veşnică pomenire. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, întoarcere din drum a fiilor risipitori
Bucuraţi-vă, tresărire de conştiinţă a celor nepăsători
Bucuraţi-vă, ramuri pe care se odihneşte porumbiţa Duhului
Bucuraţi-vă, alipire de viaţa cea nepieritoare
Bucuraţi-vă, lepădare a păcatelor îmbătrânitoare
Bucuraţi-vă, că strigătul vostru a mişcat cerurile
Bucuraţi-vă, că lacrimile Rahilei au frânt tăcerile
Bucuraţi-vă, pregătitorii Cinei celei de taină
Bucuraţi-vă, coşmaruri ale voii împotrivitoare
Bucuraţi-vă, adâncuri de rugăciune curată
Bucuraţi-vă, odihnire în lumina neapropiată
Bucuraţi-vă, ghiocei izbucniţi din pământul Domnului
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi pentru Domnul Christos !

Condacul 10
Cu moartea pe moarte călcând, Domnul v-a îmbrăcat în luminoasă haină de nuntă, cântarea voastră mijlocind tuturor bucurie şi mare milă. Iar auzindu-vă glasurile îngereşti, inimile împietrite se trezesc şi la viaţa cea duhovnicească renasc, cântând: Aliluia!

Icosul 10
Durerea mamelor alinând, chipul gingăşiei îl plămădiţi în suflete, Sfin-ţilor Prunci, cu mireasma rugăciunii curate. Din darul de care v-aţi împăr-tăşit, dăruiţi fără încetare tuturor celor ce cheamă numele Domnului, pentru care strigăm vouă :
Bucuraţi-vă, gângurit al conştiinţei
Bucuraţi-vă, spice ce potolesc foamea neputinţei
Bucuraţi-vă, pâini ale punerii înainte
Bucuraţi-vă, icoane ale înmulţirii darurilor crucii
Bucuraţi-vă, călăuze în taina curăţiei
Bucuraţi-vă, că aţi cunoscut durerile naşterii bucuriei
Bucuraţi-vă, mădulare ale Bisericii lui Christos
Bucuraţi-vă, învăţătorii smereniei neprefăcute
Bucuraţi-vă, găsitorii comorilor pierdute
Bucuraţi-vă, dezlegătorii de falsa înţelepciune
Bucuraţi-vă, întărirea celor ce se bucură de ocări şi prigoane
Bucuraţi-vă, izbăvirea celor dispreţuiţi de lume
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 11
Crudul împărat Irod a murit în grele chinuri urmărit de mânia lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi, zăbovind cu mintea în păcat şi potrivnici întrupării duhovniceşti a lui Christos, ne primejduim sufletele de moartea cea nevăzută a simţirii înţelegătoare. Pentru aceasta chemăm milostivirea Domnului, strigând neîncetat: Aliluia!

Icosul 11
Mamele voastre, Sfinţilor Prunci, au plâns cu lacrimi amare pierderea scumpilor copii. Precum ele, plângem şi noi pierderea darului lui Dumnezeu. Însă precum ele s-au bucurat mai pe urmă de acoperământul sfinţeniei voastre, tot aşa ne rugăm şi noi pentru întoarcerea durerii în bucurie, strigând unele ca acestea :
Bucuraţi-vă, alinătorii durerilor părinteşti
Bucuraţi-vă, că aţi păşit pe trepte de icoană
Bucuraţi-vă, ca a înflorit nespusa voastră rană
Bucuraţi-vă, struguri în via lui Christos
Bucuraţi-vă, bucuria celor ce nasc întru simplitatea inimii
Bucuraţi-vă, că îi chemaţi pe ucigaşii de prunci la pocăinţă
Bucuraţi-vă, că îi apasă poveri pe conştiinţă
Bucuraţi-vă, că se vor smeri din trufia înălţării
Bucuraţi-vă, că le rămâne nădejdea mărturisirii şi iertării
Bucuraţi-vă, că vă cuprind braţele Maicii Domnului
Bucuraţi-vă, în duhul icoanei pascale
Bucuraţi-vă, de duhovniceasca întrupare
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 12
Duhul iubirii de stăpânire, al invidiei şi răzbunării ne face următori lui Irod. Iar duhul blândeţii, al iubirii şi al păcii străluceşte din icoana voastră, Sfinţilor Prunci, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria celor ce cu credinţă cântă: Aliluia!

Icosul 12
Dulceaţa raiului treziţi în inimile noastre, Sfinţilor Prunci, picurând mir din înălţime peste cei însetaţi de viaţă. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, leagăne de închinare
Bucuraţi-vă, certarea slujirii neînţelegătoare
Bucuraţi-vă, învietorii memoriilor neprihănite
Bucuraţi-vă, dezvelitorii măştilor ipocrite
Bucuraţi-vă, luminătorii golului necredinţei
Bucuraţi-vă, martorii Stelei neapuse
Bucuraţi-vă, înfricoşarea ucigaşilor de prunci
Bucuraţi-vă, ruşinarea celor ce batjocoresc taina naşterii
Bucuraţi-vă, mustrătorii încălcătorilor de jurământ hipocratic
Bucuraţi-vă, îmblânzitorii fiarelor gândite
Bucuraţi-vă, că lacrimile noastre de pocăinţă le purtaţi înaintea Scaunului Sfintei Treimi
Bucuraţi-vă, aluat al iubirii sfinţitoare
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 13
O, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod, rugaţi-vă pentru sufletele noastre să învie din mormântul păcatelor încă din viaţa aceasta, întru dragoste neamăgitoare şi dăruire duhovnicească, pentru ca întrupând Iubirea lui Dumnezeu în viaţa noastră, să putem cânta împreună cu voi, la Înfricoşata Judecată: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se repetă
Icos 1
Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Celui de sus, Christos s-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă :
Bucuraţi-vă, că pentru Christos aţi fost ucişi
Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca nişte prescuri aţi fost liturghisiţi
Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate
Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă
Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori bine-mirositoare pus la icoana Întrupării
Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu
Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit
Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit
Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame
Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare
Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare
Bucuraţi-vă, bucuria şi ocrotirea pruncilor
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

Condacul 1
Ca cei ce pentru Christos aţi fost junghiaţi ca nişte miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereştile cete: Aliluia!

↓