Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Cuviosului Grigorie Decapolitul

Rugăciunile începătoare :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Apărătorul nostru și folositorul cel fierbinte, după datorie mulțumiri aducem ție, sfinte, noi cei izbăviți din nevoi cu rugăciunile tale. Ci ca cel ce ai către Domnul îndrăzneală, din toate primejdiile izbăvește-ne pe noi, ca să-ți cântăm ție: bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Icosul 1
Îngereasca viață alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii și rănindu-te cu dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei; pentru care noi minunându-ne zicem ție:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinților tăi;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că te-ai logodit ție curăția;
Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam prin lăcomie;
Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai câștigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, că dintr-însa ai născut duh de mântuire;
Bucură-te, căci cu secera rugăciunii ai curățit spinii patimilor;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat într-însul semințele dreptei credințe;
Bucură-te, că dintr-însele odrăslești nouă roadele tămăduirilor;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 2
Văzându-se pe sine sfântul izbăvit de grijile lumești, tăinuindu-se de slugile sale, a alergat la părintele și păstorul care l-a învățat rânduiala vieții sihăstrești, și l-a trimis a se nevoi cu pustnicii cei ce petreceau acolo aproape de dânsul și cu care a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Înțelegerea cea răzvrătită a răucredinciosului igumen cunoscând-o, cu îndrăzneală l-ai înfruntat în sobor mustrându-l; iar el trufașul, mâniindu-se, a poruncit ca să te bată fără milă; tu însă, primind mulțimea loviturilor ca niște rouă cerească, mulțumit-ai lui Dumnezeu; pentru care noi, lăudând râvna ta cea dumnezeiască, grăim ție:
Bucură-te, că ai vădit cu îndrăzneală eresurile celor răucredincioși;
Bucură-te, că ai fugit de locuirea cea împreună cu dânșii;
Bucură-te, că pentru dreapta credință primind răni te bucurai ca apostolii;
Bucură-te, apărătorul dogmelor celor sobornicești și apostolești;
Bucură-te, râvnitorul vieții îngerești;
Bucură-te, locuitorul pustiei cel ales;
Bucură-te, că prin vărsările lacrimilor ai stins focul păcatului;
Bucură-te, că prin stările la privegheri ai adormit valurile patimilor;
Bucură-te, căci cu dumnezeiasca smerenie ai smerit răutatea vrăjmașilor diavoli;
Bucură-te, că nu te-ai amăgit de nălucirile lor cele prefăcute în chip de lumină;
Bucură-te, că prin sihăstrie te-ai arătat ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor;
Bucură-te, căci cu lucrarea cuvântului te-ai arătat viță mult roditoare;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 3
Puterea Celui Preaînalt prin rugăciunile tale cele primite pogorându-se, a gonit pe diavolii care te supărau și te chinuiau spre păcatul trupesc; de care izbăvindu-te în vis prin venirea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu ce s-a arătat în chipul maicii tale, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3
Având dorire să vezi pe fratele tău cel după trup, ai trimis la dânsul pe ucenicul tău; iar tu, fiind cuprins de lumina cerească ce s-a pogorât peste tine, ai petrecut în bună mireasmă multe zile, până ce s-a întors ucenicul; atunci te-ai deșteptat, iar el înțelegând acea taină preamărită, a grăit către tine:
Bucură-te, văzătorule de cerești vedenii;
Bucură-te, locaș de cereasca lumină;
Bucură-te, că prin buna mireasma a ei te-ai izbăvit de curgerea sângelui;
Bucură-te, că printr-însa ai scăpat de patimi și de supărările diavolilor;
Bucură-te, că, răstignindu-te lumii, Domnului te-ai adus jertfă;
Bucură-te, căci cu sudorile sihăstriei ai stins cărbunii patimilor;
Bucură-te, că ai fost pildă tuturor spre mântuire;
Bucură-te, că pe mulți mântuiți ai adus Domnului;
Bucură-te, temelia cea neclintită a pustniceștilor stradanii;
Bucură-te, că ai înflorit ca un trandafir și crin bine mirositor în văile sihăstriei;
Bucură-te, că de la cer ai primit dar în chipul focului;
Bucură-te, că ai strălucit mai mult decât soarele;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 4
Vifor de gânduri îndoite având sfântul pentru vedenia de care a fost uimit în multe zile, a chemat pe unchiul și părintele său Simeon ca să vină la dânsul; de la care luând buna încredințare că vedenia aceea n-a fost de la întunecații diavoli, ci dumnezeiască și îngerească, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Auzit-ai glas din cer strigându-te ca pe patriarhul Avraam: ieși din pământul tău și din rudenia ta și mergi în pământul în care vei putea sluji lui Dumnezeu; și îndată ascultând dumnezeiasca poruncă, sculându-te, te-ai dus; pentru aceea grăim:
Bucură-te, că te-ai făcut următor lui Avraam cu credința;
Bucură-te, căci ca dânsul ai părăsit patria și neamul;
Bucură-te, cu Isaac moștenitorule al credinței;
Bucură-te, cu Iacov minte văzătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, noule Moise cu nerăutatea;
Bucură-te, noule David cu blândețea;
Bucură-te, că te-ai arătat nou Iov cu răbdarea;
Bucură-te, că ai râvnit credința lui Iosif;
Bucură-te, că pentru credință te-ai aprins cu râvna ca Ilie;
Bucură-te, căci cu îndrăzneală ai mustrat ca Botezatorul;
Bucură-te, bărbat ai doririlor duhului, noule Daniele;
Bucură-te, profet văzător de cele viitoare;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 5
Stea nerătăcită mult-luminoasă povățuită de Duhul Sfânt te-ai arătat în pustietați și în orașe, strălucind cu minunile, diavolii gonind și bolile tămăduind; pentru care de către toți vestindu-se minunile tale, cu mulțumire se aduce lui Dumnezeu cântare: Aliluia!

Icosul 5
Văzând popoarele faptele tale cele bune și viața ta cea mai presus de om, cu credință au alergat ca la un trimis al lui Dumnezeu, primind folosul cererilor; cu care și noi împărtășindu-ne de facerile tale de bine, dupa Evanghelie preamărind pe Tatăl ceresc cu mulțumire cântăm ție:
Bucură-te, că ai îmbogățit pe cel sărac din Priconis ca marele Nicolae;
Bucură-te, că te-ai arătat cu blândețe către cel ce te-a bătut ca pe o iscoadă;
Bucură-te, că ai vădit avuția lui Mercurie că era din nedrepte agoniseli;
Bucură-te, că ai izbăvit din mare pe călugarul ce-ți slujea ție;
Bucură-te, că la Roma te-ai arătat mare făcător de minuni;
Bucură-te, că de acolo ai fugit de lauda oamenilor;
Bucură-te, că în Sicilia ai gonit pe balaurul ce se pornise asupra ta;
Bucură-te, că acolo pe femeia cea desfrânată o ai îndreptat la pocăință;
Bucură-te, căci cu rugaciunea ta către Dumnezeu ai îmblânzit pe cetățenii idrisini;
Bucură-te, că în chip nevăzut ai trecut prin oastea de sărăcini;
Bucură-te, că ai vindecat mâna ce se uscase a sărăcinului pe care o ridicase ca să te junghie;
Bucură-te, căci cu rugăciunile tale s-a tămăduit cel îndrăcit;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 6
Propovăduitor, purtător de Dumnezeu fiind, ai învățat a ne închina Treimii în Unime și Unimii în Treime și făcându-te vas ales ca marele Pavel, te-ai aprins de râvnă, dorind de mucenicie pentru sfintele icoane; iar Dumnezeu te-a păzit în viața aceasta ca să folosești multora care au cântat Lui: Aliluia!

Icosul 6
Strălucind tu ca al doilea Pavel în Tesalonic, petreceai în multe lipsuri dintre cele ale vieții trupești; dar Dumnezeu purtând grijă de tine, te hrănea prin cinstita femeie, ca pe Ilie prin corbi și ca pe Daniel în groapa leilor prin îngeri; iar noi, auzind credința ce aveai către Dumnezeu în Care ai nădăjduit, grăim ție:
Bucură-te, că în multă lipsă fiind nu ai slăbit nevoințele sihăstriei;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai răbdat foamea și lipsa de îmbrăcăminte;
Bucură-te, că ai folosit pe femeia cea săracă cu izvorârea de smoală;
Bucură-te, că ai vădit pe cel ce ascunsese din milostenia cea rânduită pentru săraci;
Bucură-te, că ai tămăduit pe cel nebun îndrăcit ce sărise în spatele tău;
Bucură-te, că ai vădit pe călugărul ce se prefăcea că este îndrăcit;
Bucură-te, căci cunoscând vicleșugurile diavolilor, ca pe niște păianjeni le-ai risipit;
Bucură-te, că întru toate desăvârșit i-ai rușinat pe ei;
Bucură-te, că mai înainte ai spus pristăvirea stâlpnicului și a celor doi frați;
Bucură-te, că asemenea ai vestit și altui bătrân să-și gătească mormântul;
Bucură-te, căci cunoscând cu duhul, ai înfruntat pe cel ce nu îngropase pe cel mort găsit pe cale;
Bucură-te, că deștepți mintea celor ce sunt îngropați în mormântul lenevirii;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 7
Vrând odinioară să mergi în părțile slovenilor spre a viețui în mai multă liniște acolo, mergând puțin pe cale, te-ai întors degrab, căci ai cunoscut urgia lui Dumnezeu ce era să cadă peste puțin timp asupra lor; iar ucenicul tău spăimântându-se de mai înainte cunoașterea ta, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Arătat-a Dumnezeu prin tine minune preamărită cu boierul cel închis în temniță, căci hotărât fiind el de pierzare, ai cunoscut aceasta cu darul lui Dumnezeu; pentru care asemănându-te marelui Nicolae, îndată ai alergat la mai-marele cetății și cu multe rugăciuni l-ai izbăvit din amara moarte; iar el aducându-ți mulțumire, a grăit către tine:
Bucură-te, izbăvitorul celor osândiți la moarte;
Bucură-te, ajutătorul celor în primejdii;
Bucură-te, că ai fost liman celor învăluiți de marea acestei vieți;
Bucură-te, că din nevoi se izbăveau și se izbăvesc cei ce cheamă numele tău;
Bucură-te, că mai înainte cunoscând venirea ucenicului tău l-ai întâmpinat;
Bucură-te, că ai izbăvit de moarte pe cel mușcat de viperă;
Bucură-te, că ai izbăvit pe fecioară de durerile ochilor și de orbire;
Bucură-te, că ai tămăduit de răceală pe cel bolnav ce se culcase pe patul tău;
Bucură-te, că ai tămăduit pe cel bolnav de friguri prin îmbrăcarea cu rasa ta;
Bucură-te, că ai izbăvit pe o femeie săracă, bolnavă de durerea capului;
Bucură-te, că ai gonit pe diavolul din călugarul ce se chinuia rău;
Bucură-te, primește de la noi cei supărați de diavoli, de trup și de lume;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 8
Străină viață petrecând pe pământ, fericite părinte Grigorie, cu totul ți-ai înălțat mintea către cele cerești, minunând pe îngeri și pe oameni cu răbdarea ta; pentru aceasta acum luând răsplătire de la Dumnezeu cânti Lui neîncetat împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul 8
Cu trupul ai fost întru cei de jos ca un om, iar cu mintea nu te-ai dezlipit de cele de sus; pentru aceasta te-ai învrednicit a scoate foc din gura ta, care ți-a luminat fața mai mult decât soarele; de care înfricoșându-se ucenicul tău, i-ai poruncit ca până la sfârșitul tău să păzească taina, ferindu-te de laudele oamenilor; deci și noi cu dânsul grăim ție:
Bucură-te, cel ce ai lucrat privind spre cele de sus;
Bucură-te, că întotdeauna ai privit la sfârșitul lucrării cea de Dumnezeu iubită;
Bucură-te, că pentru neîncetatele rugăciuni ai primit de la Dumnezeu sabie aurită;
Bucură-te, căci cu dânsa ai tăiat spinul păcatului;
Bucură-te, că în trup fiind ai auzit cântare îngerească;
Bucură-te, că prin curăția minții te-ai învrednicit de taine dumnezeiești ca acestea;
Bucură-te, căci cu vointa cea îndreptată spre Dumnezeu te-ai îndumnezeit după dar;
Bucură-te, că în trup fiind te-ai făcut locaș curat Preasfintei Treimi;
Bucură-te, că în chip nevăzut ai mers cu Ioan ucenicul tău pe cale;
Bucură-te, că de multe ori te-ai arătat unchiului tău în vremea rugăciunii;
Bucură-te, că mai înainte apucând ai mântuit pe stâlpnicul ce era să cadă în păcat;
Bucură-te, grăim ție cei ce ne izbăvim de toate păcatele în toată vremea;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 9
Toată latura Decapolei, Asia, Bizanțul, Tesalia, Roma, Răsăritul și Apusul propovăduiesc lucrarea minunilor tale, cu care pe mulți din dureri și din necazuri i-ai izbăvit, vrednicule de minune, pe cei ce au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Ritorii cei mult bârfitori, care se fălesc numai cu filozofia cea deșartă, nu pricep cum tu, în trup muritor fiind, ai biruit hotarele firii, viețuind ca un fără de trup cu darul lui Dumnezeu; iar noi mulțumire aducând Celui ce te-a mărit în viață și după moarte, cântăm ție:
Bucură-te, că prin multă stradanie ai câștigat înțelepciunea cea de sus;
Bucură-te, cel ce ai defăimat înțelepciunea cea deșartă;
Bucură-te, cel ce ai fost dulce la cuvânt și mângâietor în învățături;
Bucură-te, cel ce multe cetăți le-ai izbăvit din rătăcirea idolilor;
Bucură-te, că corabia Bisericii lui Hristos la liman bun a ajunge te-ai nevoit;
Bucură-te, că pentru dânsa te-ai primejduit până la moarte;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit până la vărsarea sângelui;
Bucură-te, căci cu râvna dreptei credințe te-ai făcut mucenic fără de sânge;
Bucură-te, că ai mărturisit pe Hristos a fi Dumnezeu și om;
Bucură-te, că icoană ai zugrăvit întrupării Lui;
Bucură-te, căci cu focul duhului ai ars bârfelile ereticilor, ca pe niște neghină și pleavă;
Bucură-te, căci cu lopata dreptei credințe le-ai vânturat pe ele;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 10
Voind a te asemăna Stăpânului Hristos, cu nerăutate ai iubit pacea și dragostea și n-ai răsplătit rău pentru rău; ci pentru cei ce te-au năpăstuit și te-au bătut te-ai rugat, ca și Acela pentru răstignitorii Lui și că întâiul mucenic Ștefan pentru cei ce l-au ucis cu pietre; cu care acum bucurându-te, cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10
Zid nebiruit împotriva patimilor și tare nesurpat al curăției te-ai arătat, părinte cuvioase, căci cu privegherea gonind somnul lenii te-ai făcut casă Duhului Sfant și nici măcar în somn sau în vis n-au putut diavolii cu năluciri să te înșele; pentru care noi lăudându-te grăim către tine:
Bucură-te, păzitorul cel ales al fecioriei;
Bucură-te, că urmarea lui Hristos ca Pavel în trupul tău o ai purtat;
Bucură-te, că ești numit cu numele privegherii;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de cămara cea de mire a Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, slujitorule al Preacuratei Fecioare și Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, apărătorule al cinstitei sale icoane;
Bucură-te, că prin alegerea lui Dumnezeu ca un vrednic ai primit preoția;
Bucură-te, că ai adus lui Hristos jertfă cu inima curată;
Bucură-te, că pe mulți i-ai tras din adâncul pierzării de suflet;
Bucură-te, că pe mulți i-ai făcut îngeri la minte;
Bucură-te, că din poftele cele necurate izbăvești pe mulți;
Bucură-te, că potolești aprinderea patimilor noastre celor trupești;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 11
Împăratul împăraților și Dumnezeu vrând să te cheme la Sine ca să-ți răsplătească cu bogate daruri pentru multe ostenelile tale, a îngăduit să pătimești de boala cumplită; din care după rugăciunea ta izbăvindu-te, ai cerut boala dropicii, prin care s-a făcut mai mult arătată răbdarea ta; iar tu până la sfârșit ai dat lui Dumnezeu laudă, cântând: Aliluia!

Icosul 11
Făclie primitoare de lumina înțelegătoare te cunoaștem pe tine, părinte, ca râvnind la bunătățile cuvioșilor celor mai înainte de tine, te-ai aprins de dumnezeiescul foc, pe care Domnul a venit să-l arunce pe pământ și ai ars toata materia cea poftitoare de cele de jos și către cunoștinta cea dumnezeiască ai povățuit pe cei ce au năzuit către tine; pentru care grăim ție:
Bucură-te, că întru toate te-ai făcut următor al marelui Antonie;
Bucură-te, cel ce cunoști gândurile ca marele Eftimie;
Bucură-te, cel ce înfrânezi poftele ca Sava sfințitul;
Bucură-te, învățătorule al pustiei ca marele Teodosie Chinoviarhul;
Bucură-te, cel ce iubești tăcerea ca marele Arsenie;
Bucură-te, cel ce îndrepți spre pocăință ca Efrem Sirul;
Bucură-te, stâlp al răbdării și făcător de minuni;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe ca și mărturisitorii Maxim și Teodor Studitul;
Bucură-te, că ai viețuit în blândețe și în nerăutatea inimii;
Bucură-te, că te-ai făcut comoară a toată fapta bună;
Bucură-te, că prin aceasta te-ai făcut bună mireasmă a lui Hristos;
Bucură-te, că te desfătezi întru viața veseliei cea de taină;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 12
Vrând unchiul și părintele tău să te vadă mai înainte de a trece tu din viața aceasta, ți-a scris să mergi la dânsul, aflându-se închis pentru sfintele icoane; iar tu, fericite, deși erai cuprins de boală, ai mers cale îndelungată, ca un diamant multrăbdător, și sărutându-va unul pe altul și duhovnicește bucurându-vă, v-ați despărțit; și după pătimirea unui an deplin în cumplita boală ai adormit somnul cel cuvios al sfinților, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Cântând adormirea ta, te lăudam ca pe cel ce bine te-ai nevoit, alergare ai săvârșit, credința ai păzit; pentru care marturie este cinstitul tău trup, care cu darul lui Dumnezeu se păzește întreg și nestricat. Din el culegem noi nenumărate tămăduiri de boli, de faceri de minuni și grăim ție cu credință:
Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup și acum dănțuiești cu îngerii;
Bucură-te, sfinte, care te veselești cu toți sfinții;
Bucură-te, cu apostolii și cu mucenicii vorbitorule;
Bucură-te, cu cuviosii și cu drepții locuitorule;
Bucură-te, că după trup ți-a fost nașterea și creșterea Decapolia;
Bucură-te, că în veci moștenești Ierusalimul cel de sus;
Bucură-te, comoară neprețuită a țării Valahiei;
Bucură-te, că de multe feluri de primejdii pe aceasta o păzești;
Bucură-te, lauda cea de cinste a sfintei Mănăstiri Bistrița;
Bucură-te, podoabă a tot clerul bisericesc;
Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, bucuria celor scârbiți;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

Condacul 13
O, Părinte Sfinte Preacuvioase Grigorie, plăcutule al lui Hristos și ajutătorul tuturor celor în nevoi, care în viața ta pe pământ după Evanghelie ai fost lumina lumii, iar dupa moarte din purtarea de grija a lui Dumnezeu ai fost dat păzitor acestei țări creștinești (și acestui sfânt locaș) prin aducerea sfintelor tale moaște, primind acum acest puțin dar de la noi smeriții, mijlocește către Dumnezeu că în veacul acesta să ne izbavească de toată primejdia ăi neputință, iar în cel viitor de veșnicele chinuri și împreună cu tine să ne învrednicească în pământul celor vii să cântăm Lui: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarași:
Icosul întâi
Îngereasca viață alegând a petrece pe pământ, părinte, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii și rănindu-te cu dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei; pentru care noi minunându-ne zicem ție:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul părinților tăi;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că te-ai logodit ție curăția;
Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam prin lăcomie;
Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai câștigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, că dintr-însa ai născut duh de mântuire;
Bucură-te, căci cu secera rugăciunii ai curățit spinii patimilor;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat într-însul semințele dreptei credințe;
Bucură-te, că dintr-însele odrăslești nouă roadele tămăduirilor;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

și Condacul întâi
Apărătorul nostru și folositorul cel fierbinte, după datorie mulțumiri aducem ție, sfinte, noi cei izbăviți din nevoi cu rugăciunile tale. Ci ca cel ce ai către Domnul îndrăzneală, din toate primejdiile izbăvește-ne pe noi, ca să-ți cântăm ție:
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie!

După aceea zicem aceste rugăciuni:
RUGĂCIUNEA ÎNTÂIA
O, Preacuvioase Sfinte Grigorie, credem că încă în trup viețuind te-ai făcut locaș Sfintei Treimi, la Care acum mutat fiind, neîncetat te rogi împreună cu toți sfinții și cu Preacurata Maica lui Dumnezeu pentru întărirea sfintelor Biserici, a patriarhilor, a împăraților, a domnilor, a supușilor, a preoților, a călugărilor și pentru sănătatea și mântuirea tuturor dreptcredincioșilor creștini. Cu umilință cădem la sicriul sfintelor tale moaște și le sărutăm cu dragoste, rugându-te: întărește și păzește acest sfânt locaș, pe care ți l-ai ales sălaș, această sfântă mănăstire care te are pe tine apărător întru sine, precum și toate orașele și satele și pe toți locuitorii din ele. Nu trece cu vederea nici pe cei ce năzuiesc la sfintele tale moaște, care cu credință căzând se închină și le sărută, rugându-se a li se dărui sănătate și izbăvire de supărarea duhurilor necurate și de alte boli nenumărate, care dobândindu-și dorita izbăvire și sănătate, împreună cu noi lui Dumnezeu să-l înălțăm slava, iar ție pentru datornica mulțumire îți aducem icoasele acestea întru care mărim și lăudăm nevoințele tale, privegherile, posturile, rugăciunile, luptele cu diavolii, bătăile și toate ale tale fapte bune; pentru care toți zicem: bucură-te, preafericite părinte, preaînțelepte Grigorie!

RUGĂCIUNEA A DOUA
O, întru tot Sfinte Preacuvioase Părinte Grigorie, cel ce din pruncie te-ai dat pe tine Domnului rănindu-te de focul dragostei Lui și părăsind toate deșertăciunile lumii ca pe niște gunoaie, lăsând și pe părinții tăi, ai urmat cu toata dragostea după Dânsul, iubindu-L mai mult decât toate bunătățile cele trecătoare ale lumii acesteia. Că luminându-ți-se ochii sufletului tău, cu toată curăția I-ai slujit Lui ca un înger în trup, Care te-a preamărit cu darul facerii de minuni în viață și după moarte, că așa mărește Dumnezeu pe cei ce-L slăvesc pe El. De la Care, fericite, după multe trude și osteneli ai aflat har și milă, că sfințindu-te privești cu cetele îngerești la lumina cea preadulce a Preasfintei Treimi. Rugămu-te dar, sfinte al lui Dumnezeu, primește aceste rugăciuni de la noi slugile tale, care nădăjduim la ajutorul tău, cei ce ne-am îmbogățit cu sfintele tale moaște, care cu darul lui Dumnezeu revarsă mireasmă bună și încuviințată celor credincioși. Deci avându-te către Milostivul Dumnezeu bun părtinitor, aducem ție această puțină a noastră rugăciune și fii folositor și rugător pentru noi către Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să fim apărați de luptătorii noștri vrăjmași văzuți și nevăzuți, izbăvindu-ne și de toată ispita și necazul cel negândit și neașteptat și de chinurile cele veșnice ce va să fie și să aflăm mila în ziua judecății a ne învrednici și noi cu tine de nespusele bunătăți, privind lumina cea preadulce și desfătată a feței lui Dumnezeu, slăvind pe Tatăl, și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

↓