Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina

Staretii Optinei:
Cuviosul Ambrozie, Cuviosul Lev, Cuviosul Antonie, Cuviosul Moise, Cuviosul Isaachie, Cuviosul Iosif, Cuviosul mo.Isaachie, Cuviosul Nikon, Cuviosul Nectarie, Cuviosul Antonie I, Cuviosul Varsanufie, Cuviosul Antonie II, Cuviosul Ilarion, Cuviosul Macarie

Rugăciunile începătoare :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Celor ce din lumea cea deşartă de Dumnezeu aţi fost aleşi, vouă, o cuvioşilor părinţi de la Optina, care cu evlavie crucea voastră o aţi purtat şi lui Hristos cu credinţă I-aţi urmat, ca unor mijlocitori îndrăzneţi ai noştri înaintea Domnului, rugăciune sinceră acum aducând, cu dragoste vă cântăm:
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Icosul 2
Îngereasca vieţuire monahală cu toată inima căutând, de toate patimile lumeşti v-aţi lepădat, de Dumnezeu înţelepţiţilor părinţi, şi în îmbrăţişarea Tatălui cu dragoste la mânăstirea Optina aţi venit şi pe calea cea strâmtă şi dureroasă până la sfârşitul zilelor voastre aţi umblat, pentru care vă cântăm unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, cei ce la chemarea Domnului cu bucurie aţi alergat.
Bucuraţi-vă, cei ce pe Hristos cu toată dorinţa L-aţi urmat.
Bucuraţi-vă, cei ce crucea voastră pe umeri o aţi luat.
Bucuraţi-vă, căci pe Domnul mai mult decât orice L-aţi iubit.
Bucuraţi-vă, căci pentru Hristos de toate pentru totdeauna v-aţi lepădat.
Bucuraţi-vă, moştenitori fericiţi ai Împărăţiei lui Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 2
Vâzând în lume cursele diavoleşti ca o pânză de păianjen întinse, şi în adâncul inimilor voastre simţind că de ele oamenii numai prin smerenie pot fi mântuiţi, voi înşivă în rugăciune fierbinte înaintea Domnului la pământ aţi căzut, cu umilinţă cântând: Aliluia.

Icosul 2
Cu inima şi cu mintea înţelegând că din faptele sale nici unul dintre cei vii înaintea lui Dumnezeu nu se va îndreptăţi şi păcatele voastre pururea înaintea ochilor voştri ţinând, râuri de lacrimi, numai de Domnul văzute, a revărsa nu aţi încetat, pocăinţa sufletelor aducându-I şi chipul Lui arătându-L nouă, celor ce vă cântăm:
Bucuraţi-vă, căci păcatele voastre ascunse le-aţi descoperit.
Bucuraţi-vă, căci darurile umilinţei şi al lacrimilor de la Domnul le-aţi primit.
Bucuraţi-vă, căci fericirea tânguirii pentru păcate aţi cunoscut.
Bucuraţi-vă, căci durere neîncetată pentru ele aţi dobândit.
Bucuraţi-vă, căci pocăinţa pe pământ o aţi propovăduit.
Bucuraţi-vă, căci în ceruri acum de Domnul sunteţi mângâiaţi.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 3
Puterea patimilor răscumpărătoare ale lui Hristos avându-o, sfinţilor, ca nădejde nebiruită a mântuirii, pe voi înşivă mai răi decât toţi oamenii şi de nici o milă vrednici v-aţi crezut şi de aceea cu mare smerenie şi recunoştinţă lui Dumnezeu pururea I-aţi cântat: Aliluia.

Icosul 3
Dumnezeiescul dar al smeritei înţelepciuni în inimile voastre având, ca nişte ucenici adevăraţi ai lui Hristos, ai Celui ce până la moartea pe cruce s-a smerit, toate nevoinţele şi ostenelile voastre nimic le-aţi socotit a fi. Căci, în nevoinţe sporind, în chip îndoit v-a crescut şi smerenia, de care minunându-ne, acestea grăim:
Bucuraţi-vă, căci ascultarea şi smerenia Mântuitorul v-a învăţat.
Bucuraţi-vă, căci pentru smerenie Domnul în slavă v-a ridicat.
Bucuraţi-vă, căci nerăutatea şi blândeţea prin smerenie le-aţi câştigat.
Bucuraţi-vă, căci prin smerenie şi mustrarea de sine liniştea sufletelor o aţi dobândit.
Bucuraţi-vă, căci cu sărăcia duhovnicească se îmbogăţesc cei aleşi.
Bucuraţi-vă, căci a voastră este împărăţia cerească, cea pregătită săracilor cu duhul.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 4
Furtuna patimilor, cea de trup şi diavol stârnită, o aţi potolit şi mintea ca stăpână peste patimile cele dăunătoare cu ajutorul postului o aţi pus, căci firea cu bărbăţie supunând, cu harul lui Dumnezeu v-aţi străduit cele rele faţă de cele bune a le supune şi trupul în faţa duhului a-l înrobi, lui Hristos, Celui Dintâi Nevoitor neîncetând a-I cânta: Aliluia.

Icosul 4
Auzind cuvântul Domnului, cum că împărăţia cerească se ia cu asalt şi numai cei ce se silesc pun mâna pe ea, cu postul, privegherea şi rugăciunea neîncetat v-aţi nevoit şi trupul vostru împreună cu patimile şi poftele pentru Hristos l-aţi răstignit, căci rânduielile călugăreşti neclintite le-aţi păzit. De aceea vă fericim:
Bucuraţi-vă, căci jugul cel bun al lui Hristos cu sârguinţă l-aţi purtat.
Bucuraţi-vă, căci prin trezvia inimii duhul nu l-aţi omorât.
Bucuraţi-vă, căci buzelor voastre pază puternică aţi pus.
Bucuraţi-vă, căci trupurile voastre fără cruţare le-aţi chinuit.
Bucuraţi-vă, căci cu nevoinţele trupeşti lucrarea minţii o aţi însoţit.
Bucuraţi-vă, căci în răbdarea voastră sufletele voastre le-aţi dobândit.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 5
Numele cel purtător de lumină al lui Iisus, ca pe o armă nebiruită împotriva oştilor diavoleşti, în inimi neîncetat cu credinţă purtându-l, izvorul cel pururea curgător al harului l-aţi dobândit, din putere în putere urcând şi foc la foc adăugând şi cu cugetul curat lui Dumnezeu I-aţi cântat: Aliluia.

Icosul 5
Văzând în tot ceasul neputinţa voastră şi puterea mântuitoare şi plină de har a rugăciunii lui Iisus, pe care nicidecum a o săvârşi nu aţi încetat, cu ea pornirile patimilor le-aţi retezat şi toate cursele vrăjmaşului le-aţi nimicit. În liniştea inimii, în rugăciune împreună-vorbirea cu Domnul în chip tainic dobândindu-o, ne-aţi îndemnat a vă cânta:
Bucuraţi-vă, căci toată mintea voastră în rugăciune o aţi cufundat.
Bucuraţi-vă, căci în întregime inimile voastre în ceruri le-aţi avut.
Bucuraţi-vă, căci în rugăciune despre nici un lucru deşert nu aţi cugetat.
Bucuraţi-vă, nevoitori fără pereche ai rugăciunii inimii.
Bucuraţi-vă, căci toate cele cerute în numele Domnului le-aţi dobândit.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 6
Stând cu inima în rugăciune înaintea Crucii Domnului, Care pentru păcatele oamenilor a pătimit, cu bocete v-aţi tânguit, cuvioşilor, de durerea păcatelor noastre fiind chinuiţi şi de iubirea cea negrăită pentru al nostru Răscumpărător v-aţi aprins, căci până la sfârşitul vieţii cu cutremur I-aţi cântat: Aliluia.

Icosul 6
Lumina iubirii dumnezeieşti în inimile voastre strălucind, slava pământească şi laudele deşarte le-aţi urât, iar necinstirea de la oameni şi toate necazurile cu inima deschisă şi cu bucurie primindu-le, de ponegrirea lui Hristos cu râvnă v-aţi împărtăşit. Şi chipul răbdării în necazuri ni l-aţi arătat nouă, celor ce cântăm:
Bucuraţi-vă, căci rănile Domnului Iisus Hristos pe trupurile voastre le-aţi purtat.
Bucuraţi-vă, căci ponegririle, ca pe un leac curăţitor, cu tot sufletul le-aţi primit.
Bucuraţi-vă, căci de cinstirile pământeşti cu toată inima v-aţi depărtat.
Bucuraţi-vă, căci pentru cei ce v-au urât cu dragoste v-aţi rugat.
Bucuraţi-vă, căci pe cei ce v-au asuprit, ca pe nişte binefăcători, i-aţi iubit.
Bucuraţi-vă, căci Domnului Celui milosârd a-I mulţumi nicicum nu aţi încetat.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 7
Vrând Domnul ca tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină şi văzând buna voastră voinţă şi neîncetata trudă în împlinirea poruncilor Lui, mintea v-a deschis căile Lui să le înţelegeţi şi dreptatea Lui v-a învăţat. De aceea cu inima luminată neîncetat I-aţi cântat: Aliluia.

Icosul 7
Minunate sunt faptele Tale, Doamne, căci ca un cărturar i-ai învăţat pe robii Tăi, care cu toată inima Te-au căutat şi ochii lor i-ai deschis minunile din legea Ta să le înţeleagă. Iar noi îi fericim pe cuvioşii Tăi, pe părinţii noştri optineni, care pururea au învăţat poruncile Tale, pe care foarte le-au iubit şi le cântăm unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, cei ce cuvintele lui Dumnezeu, ca pe o mare bogăţie, în inimi le-aţi păstrat.
Bucuraţi-vă, cei ce calea poruncilor dumnezeieşti cu toată inima o aţi iubit.
Bucuraţi-vă, cei ce toată calea nedreptăţii o aţi urât.
Bucuraţi-vă, cei ce în nevoinţa cea bună v-aţi întărit şi nu v-aţi clătinat.
Bucuraţi-vă, cei ce, cuvântul lui Dumnezeu primind, pace multă în Hristos aţi dobândit.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 8
Străini pe pământ v-aţi socotit şi nimic din lucrurile pieritoare ale acestei lumi a dobândi nu aţi dorit ca inimile voastre atrase spre pământ să nu fie şi numai de Dumnezeu v-aţi lipit, în curăţie cântându-I cântarea: Aliluia.

Icosul 8
Toată patima cea trupească, ce de iubirea Domnului vă despărţea, cu tot sufletul o aţi lepădat, un singur lucru de folos căutând. Căci totdeauna la picioarele lui Iisus cu dragoste deplină aţi şezut, de bunătăţile lumeşti inimile nelipind şi toată nădejdea voastră în Domnul punând. De aceea vouă, sfinţilor, această cântare de laudă vă aducem:
Bucuraţi-vă, căci fără patimi lumeşti vieţuirea voastră o aţi săvârşit.
Bucuraţi-vă, căci de grijile cele pământeşti v-aţi slobozit şi dulceaţa rugăciunii curate o aţi cunoscut.
Bucuraţi-vă, căci cu credinţă tare de lucrurile cele lumeşti v-aţi lepădat.
Bucuraţi-vă, căci cu sărăcia şi ascultarea patimile cele dăunătoare le-aţi omorât.
Bucuraţi-vă, căci făgăduinţa monahală a sărăciei cu sfinţenie o aţi păzit.
Bucuraţi-vă, ascultători ai lui Hristos, cei ce voia proprie o aţi tăiat.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 9
Cu toate rugăciunile şi cu toate puterile voastre aţi lucrat, cuvioşilor, căci aţi dobândit curăţie sufletească şi trupească, fără de care nimeni pe Dumnezeu nu-L poate vedea: de aceea cu inimi curate în raiul Domnului cântarea cea minunată a drepţilor v-aţi învrednicit a o cânta, zicând: Aliluia.

Icosul 9
Pofta trupească, cea care luptă împotriva sufletului, cu postul şi cu rugăciunea potolindu-o, cugetul cel păcătos a vă stăpâni nu l-aţi lăsat şi de la Domnul Dumnezeu, Singurul, Care are putere să biruiască rânduiala firii, darul curăţiei l-aţi primit. Primiţi, aşadar, şi de la noi laudele acestea:
Bucuraţi-vă, căci în lupta cu trupul prin smerenie harul lui Dumnezeu l-aţi atras.
Bucuraţi-vă, căci ostenelile şi lipsurile iubind, odihna cea trupească o aţi lepădat.
Bucuraţi-vă, căci cu postul şi cu privegherile pofta trupului o aţi omorât.
Bucuraţi-vă, căci rânduielile firii cu puterea lui Hristos le-aţi biruit.
Bucuraţi-vă, căci trupurile şi sufletele voastre curate Domnului le-aţi dus.
Bucuraţi-vă, cei curaţi cu inima, căci pe Dumnezeu în fericirea cea veşnică Îl vedeţi.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 10
Sufletele voastre pentru viaţa cea veşnică vrând a le mântui, toate cugetările la cele pământeşti şi vremelnice le-aţi lepădat şi pe Mântuitorul nostru, Care ucenicilor Săi porunca cea mare a iubirii le-a dat, cu fapta şi cu adevărul L-aţi urmat. De aceea pe aproapele vostru cu iubire înflăcărată l-aţi iubit şi Tatălui Ceresc al tuturor oamenilor I-aţi cântat: Aliluia.

Icosul 10
Pe aproapele vostru cu tot sufletul iubindu-l, împărăţia lui Dumnezeu în lăuntrul vostru o aţi dobândit; de aceea în inimile voastre focul iubirii lui Dumnezeu arzând şi cu el neîncetat desfătându-vă, prin lucrarea iubirii în întregime jertfă v-aţi adus. Acum, aşadar, şi de la noi această cântare plină de evlavie auziţi:
Bucuraţi-vă, cei ce pe toţi oamenii cu iubire sfântă i-aţi iubit.
Bucuraţi-vă, căci pentru a-i mântui pe unii, toate tuturor v-aţi făcut.
Bucuraţi-vă, cei ce pentru durerile oamenilor cu lacrimi aţi suspinat.
Bucuraţi-vă, căci toţi cei ce au venit, în inimile voastre au încăput.
Bucuraţi-vă, căci de la voi pe nimeni fără răspuns nu aţi lăsat să plece.
Bucuraţi-vă, căci sufletele voastre pentru aproapele le-aţi pus.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 11
Cântare de rugăciune vă aducem, cuvioşii noştri părinţi de la Optina, căci pe calea voastră cu adevărat drept am învăţat a umbla. Fericiţi să fiţi, cei ce lui Hristos I-aţi slujit şi puterea vrăjmaşului o aţi ruşinat, căci adevărata pravilă a virtuţilor nouă ne-aţi arătat, tuturor celor ce Domnului Îi cântăm: Aliluia.

Icosul 11
Nevoinţele voastre cele luminoase lăudând, cuvioşii noştri părinţi de la Optina, pe voi vă fericim, ca pe nişte slăviţi monahi îndrumători şi minunaţi împreună-vorbitori ai Îngerilor, care astăzi în ceruri înaintea Tronului lui Dumnezeu staţi şi pentru noi vă rugaţi, pentru cei ce cu dragoste vă cântăm:
Bucuraţi-vă, râvnitori înflăcăraţi ai trezviei neîncetate.
Bucuraţi-vă, păzitori neobosiţi ai flăcării inimii.
Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi ai ascultării, care pe toate le-aţi îndurat.
Bucuraţi-vă, căci prin multe necazuri în Împărăţia lui Dumnezeu aţi intrat.
Bucuraţi-vă, nevoitori îngereşti ai vieţii călugăreşti.
Bucuraţi-vă, robi adevăraţi ai lui Dumnezeu, buni şi credincioşi.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 12
Darul harului de la Domnul cerând, o fericiţilor, cei ce cu credinţă vă lăudăm, acestea vă rugăm: ascultaţi suspinarea noastră şi lacrimile noastre nu le treceţi cu vederea. Rugaţi-L pe Domnul cumplitele noastre patimi să le potolească şi zdrobirea inimii pentru păcatele noastre să ne dăruiască pentru ca împreună cu voi, cu suflet curat şi cu buze neîntinate în Raiului Domnului să ne învrednicim a cânta: Aliluia.

Icosul 12
Acum vouă, o cuvioşilor, cântări de laudă glăsuind, ştim că nu cântarea buzelor o căutaţi, ci urmarea nevoinţelor voastre, smerenia inimii şi îndreptarea vieţii. De aceea în pocăinţă ajutorul vostru cerând şi cu dragoste nevoindu-ne, grăim:
Bucuraţi-vă, căci pe cei ce bine vieţuiesc îi ocrotiţi.
Bucuraţi-vă, căci pe cei neputincioşi şi orfani îi întăriţi.
Bucuraţi-vă, căci celor căzuţi mână de ajutor le dăruiţi.
Bucuraţi-vă, căci celor ce se căiesc lacrimi de mângâiere le trimiteţi.
Bucuraţi-vă, ajutători grabnici ai tuturor celor ce vă cheamă.
Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Condacul 13
O, preaslăviţi plăcuţi ai lui Hristos, cuvioşi părinţi şi stareţi Moisei, Antonie, Isaachie, Ilarion, Anatolie, Iosif şi Isaachie al doilea, Lev, Macarie, Ambrozie, Varsanufie, Anatolie al doilea, Nectarie şi Nicon, care ca şapte stâlpi şi şapte făclii în mânăstirea Optinei aţi strălucit: rugăciunea noastră de acum o auziţi şi de la Domnul smerenie şi amintirea morţii pentru noi cereţi ca Domnul de tot răul să ne izbăvească şi de sfârşit creştinesc să ne învrednicească pe toţi cei ce-I cântăm: Aliluia. (de trei ori)

RUGĂCIUNE
Dumnezeiască ceată a cuvioşilor părinţi, stareţi purtători de Dumnezeu ai Optinei, care cu viaţa cea îngerească pe pământ aţi strălucit şi în cetatea cea cerească cu slavă v-aţi proslăvit! Ştim că în zilele slujirii voastre pământeşti nimeni fără răspuns şi nemângâiat de la voi nu a plecat, ci toate tuturor v-aţi făcut: bolnavilor vindecare, celor îndoielnici întărire, întristaţilor mângâiere, căci harul vindecării, al înainte-vederii şi al tămăduirii sufletelor neputincioase din belşug în voi s-a arătat. Fiţi, aşadar, şi astăzi pentru noi toţi înainte-stătători şi pentru Patria noastră chinuită înaintea Tronului lui Dumnezeu fiţi pururea rugători, căci vouă har vi s-a dat pentru noi să vă rugaţi. Căutaţi, aşadar, din slava cerească şi vedeţi turma voastră, pe care aţi păstorit-o pe pajiştea învăţăturii lui Hristos, căci este tulburată şi căzută şi de lupii cei pierzători de suflete prădată. Cercetaţi-ne pe noi, cei neputincioşi şi neajutoraţi, cu bunătatea voastră, pe cei rătăciţi îi căutaţi, pe cei împrăştiaţi îi adunaţi, pe cei înşelaţi îi întoarceţi şi cu Biserica cea Sfântă, Sobornicească şi Apostolească îi uniţi; pe cei ce duc viaţă călugărească de toate cursele vrăjmaşului îi feriţi, pe tineri îi învăţaţi, pe bătrâni îi ajutaţi, pe cei căsătoriţi în pace şi în înţelegere îi păziţi. Auziţi-ne pe noi, cei ce sunteţi leac dumnezeiesc al sufletelor, şi pe calea pocăinţei ne îndrumaţi ca, urmând cuvintele voastre, pe noi şi toată viaţa noastră în mâinile marii milostiviri a lui Dumnezeu să ne lăsăm pentru ca voia Lui să ne călăuzească gândurile şi simţămintele în toate faptele şi cuvintele noastre. Dăruiţi-ne nouă mână de ajutor, preafericiţi părinţi, şi învăţaţi-ne să ne rugăm, să credem, să nădăjduim, să răbdăm, să iertăm şi să iubim, ca astfel în poruncile Domnului pururea umblând, prin mijlocirea voastră să ne învrednicim de bucuria cea veşnică a împărăţiei cereşti, în care împreună cu voi să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii Săi, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

Rugăciunea stareţilor optineni
Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce îmi aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile povăţuieşte-mă în toate şi ajută-mă. Chiar dacă aş primi necazuri şi nenorociri în timpul zilei, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, căci în toate este voia Ta cea sfântă.
În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute fă ca să nu uit că totul este trimis de sus de către Tine. Învaţă-mă să mă port drept şi raţional cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni. Doamne, dă-mi putere să duc greutatea zilei, care începe şi toate întâmplările din cursul zilei. Călăuzeşte voinţa mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin

↓