Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Canonul II de rugăciune al bolnavului

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă… Şi acum…
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi sa ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

După care, Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţa. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

 

Dumnezeu este Domnul şi s-au arătat nouă. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu nevoinţă să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, milostiveşte-te spre noi şi ne ajută; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tai în deşert, că numai pe tine te avem ajutătoare. (de două ori)

Slavă… Şi acum…

Niciodată nu vom tăcea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, că de nu ai fi stătut tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fiu îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată intru fărădelegi m-am zămîslit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

Cântarea 1. gl. al 3-lea
Prin marea despărţită cu toiagul de demult, Israel a trecut ca prin pustie şi în chipul crucii pregăteşte calea. Pentru aceasta să aducem cântări de laudă lui Dumnezeu celi minunat că s-a preaslăvit.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
În ziua necazului care a venit peste noi, căzând la Tine Hristoase Mântuitorule, cerem mila Ta. Uşurează boala robului Tău (…), zi şi nouă precum sutaşului: mergi, iată este sănătos fiul tău.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Cu rugăciuni şi cereri suspinăm înaintea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Ridică pe cel din pat (…) cu cuvântul ca şi pre slăbănogul, zicându-i: iertate îţi sunt greşelile tale.

Salvă …
Chipului Tău, Hristoase, îl sărutăm cu credinţă şi celui bolnav (…) îi cerem vindecare, asemănându-ne femeii cu scurgere de sânge care s-a atins de haina Ta şi a primit vindecarea neputinţei.

Şi acum …
Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, Ajutătoare ştiută a tuturor, nu ne trece cu vederea pe cei ce cădem către Tine, ca pre un bun roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască bolnavului (…) sănătate ca împreună cu noi să Te preaslăvească.
Cântarea a 3-a
Cela ce dintru nefiinţă pe toate le-ai adus, cu cuvântul zidindu-le, cu duhul săvârşindu-le, Preaînalte Atotţiitorule, întru dragostea Ta mă întăreşte.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Cel ce de boli grele este căzut la pământ, către Tine Hristoase, împreună cu noi strigă, dăruieşte-i sănătate trupului, precum lui Iezechiel ce Ţi se tânguia Ţie.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Caută, Doamne, la smerenia noastră şi nu pomeni fărădelegile noastre, ci pentru credinţa bolnavului (…) cu cuvântul vindecă-i boala ca şi celui lepros ca să se slăvească, Hristoase Dumnezeule, numele Tău.

Salvă …
Biserica pe care ai sfinţit-o, nu o da, Hristoase, spre defăimare, ci ridică-l nevăzut pe cel ce se află pe patul dureri, că ne rugăm în ea, ca să nu zică cei necredincioşi: unde este Dumnezeul lor.

Şi acum …
Către chipul Tău preacurat, Născătoare de Dumnezeu, ridicând mâinile noastre strigăm, auzi rugăciunea robilor tăi şi mântuieşte-l pre cel ce zace în boală (…), ca ridicându-se din suferinţă, să împlinească făgăduinţele pe care le-a grăit în durere buzele lui.

Sedealna gl. al 8-lea
Pe mine cel ce zac în patul păcatului de patimi rănit, şi precum ai ridicat-o pe soacra lui Petru şi l-ai mântuit pe cel slăbănog ce era dus cu patul, aşa şi acum, cercetează-l pe bolnav, Milostive, Cel ce ai purtat suferinţele neamului nostru. Numai pe Tine, Unule, Te ştim răbdător şi Milosârd, doctor milostiv al sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce îngăduieşti bolile şi le tămăduieşti, Cel ce dai iertare tuturor celor ce se pocăiesc de păcate, Unule milosârd şi milostiv.

Salvă …
Pe pat aflându-mă eu păcătosul, plâng. Dăruieşte-mi iertare, Hristopase Dumnezeule, şi mă ridică din boala aceasta, şi de păcatele săvârşite în tinereţe, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, slobozire dăruieşte-mi.

Şi acum …
Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte, ridică-mă din patul dureri, că a slăbit tăria mea şi cu totul sunt cuprins de necaz, Maica Domnului Preacurată, vindecă suferinţele cumplite, că Tu eşti Ajutătoarea creştinilor.
Cântarea a 4-a
Pus-ai spre noi iubire tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat, ca să-Ţi cântăm cu mulţumire: slavă puterii Tale, Doamne.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Cuprins de deznădejdea cumplitelor chinuri şi de apropierea morţii, la viaţă mă întoarce Hristoase şi dăruieşte-le mângâiere celor ce plâng ca împreună să lăudăm minunile Tale sfinte.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Înaintea Ta, Ziditorule, ne căim de păcate, că nu vrei moartea păcătosului. Înviază-l, dă-i sănătate bolnavului (…), ca ridicându-se să-Ţi slujească Ţie, mărturisind împreună cu noi bunătatea Ta.

Salvă …
Lacrimile lui Manase, pocăinţa ninivitenilor, mărturisirea lui David le-ai primit şi grabnic i-ai mântuit. Şi ale noastre rugăciuni le primeşte, dăruindu-i sănătatre bolnavului (…) pentru care Te rugăm.

Şi acum …
Dăruieşte-ne nouă mila Ta, Doamnă, că întotdeauna nădăjduim spre Tine, şi cere sănătate bolanvului (…), întinzând mâinile Tale tămăduitoare împreună cu ale Înainte-Mergătorului către Domnul Dumnezeul nostru.
Cântarea a 5-a
Cel nevăzut pe pământ S-a arătat ş cu voia Sa cu oamenii a vieţuit Cel neajuns, la Tine mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Pe fiica moartă a lui Iair, ca un Dumnezeu ai înviat-o. Şi acum ridică-l din porţile morţii pe bolnavul (…), Hristoase Dumnezeule, că Tu eşti calea şi viaţa tuturor.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Înviind pe fiul văduvei, şi lacrimile ei prefăcându-le în bucurie, izbăveşte-l de boală pe robul Tău (…) ce pătimeşte, ca şi scârba noastră şi boala să se prefacă în bucurie.

Salvă …
Tămăduind numai cu atingerea bola frigurilor ce a cuprins-o pe soacra lui Petru, şi acum ridică-l pe bolnavul robul Tău (…), ca sculându-se să-Ţi slujească ţie precum Iona.

Şi acum …
Scârbiţi, smeriţi, păcătoşi, lipsiţi de îndrăzneala către Tine, preacurată Maica lui Dumnezeu, strigăm: roagă-L pe Fiul Tău Hristos să-i dea sănătate trupească bolnavului (…).
Cântarea a 6-a
Adâncul păcatelor cel de pe urmă m-a cuprins şi slăbeşte duhul meu, dar tinde Stăpâne mâna Ta cea înaltă şi ca pe Petru, Îndreptătorule, mântuieşte-mă.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Având nemărginită milostivire şi milă, Hristoase Dumnezeule, auzi rugăciunile robilor Tăi. Că Tu, înviind, prin Petru pe Tavita, şi acum ridică-l pe cel bolnav (…) din suferinţă, auzindu-i pe rugătorii Bisericii.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Cel ce ai dus neputinţele întregii lumi, Hristoase, şi pe Eneu prin Pavel tămăduindu-l, Tu, şi acum pe cel bolnav (…) vindecă-l cu rugăciunile Sfinţilor Apostoli.

Salvă …
Schimbă în bucurie, Hristoase, plânsul celor scârbiţi pentru cel ce pătimeşte, ca primind de la Tine milă, să intre în casa Ta cu darurile cele făgăduite, slăvindu-Te pe Tine Cel în Treime Unule Dumnezeu.

Şi acum …
Veniţi, o, pietenilor să ne închinăm, rugându-ne pentru bolnavul (…) Maicii lui Dumnezeu. Ea are putere să vindece pe bolnavi, împreună cu cei fără de arginţi, nevăzut cu untdelemn, miruind duhovniceşte.

Condacul, gl. al 3-lea
Sufletul meu, Doamne, slăbănogit de felurite păcate şi de nenumărate fărădelegi ridică-l cu Dumnezeiasca Ta iubire de oameni, precum şi pe slăbănogul cel de demult l-ai ridicat, ca să Te chem izbăvindu-mă: Cel plin de daruri Hristoase, dăruieşte-mi vindecare.

Icosul
Cel ce ţii cu mâinile Tale marginile lumii, Iisuse Dumnezeule, Cel ce cu Tatăl cel fără de început şi cu Duhul Sfânt împreună împărăţeşti, Te-ai arătat în trup, bolile tămăduind şi patimile curăţind, pe cei orbi luminându-i şi pe cel slăbănog l-ai ridicat cu Dumnezeiescul cuvânt, făcându-l să meargă drept şi să-şi ia patul pe grumaji. Pentru aceasta, împreună cu el, Te lăudăm şi-Ţi cântăm: Cel plin de daruri H ristoase, dăruieşte-mi vindecare.
Cântarea a 7-a
Tinerii nu i s-au închinat chipului de aur a iubitului persan, cântând cei trei în mijlocul cuptorulu: Dumnezeul părimţilor noştri bine eşti cuvântat.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
O, Preasfântă Cruce a lui Hristos, cinstite Lemn de Viaţă-Dătător, prin Tine moartea a pierit şi morţii au înviat, şi acum pe bolnavul (…) vindecă-l şi îl învie, precum în vremurile Elenei – pe fecioara cea moartă.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Boala cea cumplită şi îndelungată a lui Iov, care stătea pe gunoi şi de viermi plini fiind, se ruga, ai vindecat-o prin cuvânt, Doamne. Şi acum în biserică pentru bolnavul (…) ne rugăm Ţie: Ca un Bun vindecă-l nevăzut cu rugăciunile sfinţilor Tăi.

Salvă …
Ştim cu toţii că trebuie să murim, fiind aceasta voia Ta, a lui Dumnezeu, dar pe o vreme scurtă, Milostive, cerem sănătate bolnavului (…). Preschimbă moartea în viaţă, dăruind celor scârbiţi mângâiere.

Şi acum …
Mijloceşte şi ajută sărăciei noastre, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ştii şi vremea şi ceasul când să-L rogi pe Fiul Tău să dea bolnavului (…) sănătate şi iertare tuturor păcatelor.
Cântarea a 8-a
Să-I slujească lui Dumnezeu Celui viu au răbdat tinerii în Babilon, de organele muziceşti negrijindu-se în mijlocul văpăii minunată cântare dumnezeiască au cântat zicând: Toate lucrurile Domnului pre Domnul lăudaţi-L.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Arată-i milă, Stăpâne, robului Tău (…) aflat în boală şi în grabă tămăduieşte-l, milostive Hristoase Dumnezeule şi nu-l da încă morţii spre judecată ca să-Ţi aducă pocăinţă. Că Tu Însuţi ai zis: nu voiesc moartea păcătosului.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Milostive Doamne, minunile Tale prea-slăvite şi la noi acum vor ajunge: pe draci îi goneşte, neputinţele le surpă, rănile le tămăduieşte, bolile le vindecă şi de orice farmece şi răni ne izbăveşte.

Salvă …
Cel ce ai potolit, Hristoase, vânturile mării şi frica ucenicilor în bucurie ai prefăcut-o, şi acum, potoleşte cumplitele boli ce îl chinuiesc pe robul Tău (…), ca bucurându-ne să te lăudăm pe Tine în veci.

Şi acum …
Slobozeşte-ne, Născătoare de Dumnezeu, de răutăţile care ne-au aprins, de felurite neputinţe, de otrăvire şi de farmece, de înşelările drăceşti, de defăimările oamenilor răi şi de moarte năpraznică, Te rugăm.
Cântarea a 9-a
Pe muntele SinaiTe-a văzut în rug Moise pe Tine, Ceea ce fără de ardere în pântece ai zămislit focul dumnezeirii; Munte netăiat Te-a văzut Daniel, toiag odrăslit din rădăcina lui David, îţi strigă Isaia.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Izvorule al vieţii, Dătătorule de milă, Hristoase, nu-Ţi întoarce faţa Ta de la noi. Uşurează-i suferinţele celui chinuit de boală (…) şi ridică-l precum pe Avgar prin Tadeu ca neîncetat să te slăvească cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie
Crezând glasul evangheliei căutăm făgăduinţa Ta, Hristoase: cereţi şi vi se va da vouă. Pentru aceasta şi acum stând te rugăm: ridică-l sănătos din pat pe cel surpat de chinul nesuferit (…), ca împreună cu noi să Te slăvească pe Tine.

Salvă …
Chinuit de suferinţă, de nevăzutele răni lăuntrice, Ţie Hristoase, îţi strigă împreună cu noi, nu nouă, Doamne, nu pentru noi, că toţi suntem plini de păcate, ci pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale Înainte-Mergătorului dăruieşte-i vindecare celui bolnav (…) ca toţi să Te preamărim.

Şi acum …
Maica Domnului Preacurată, Te chemăm împreună cu toţi sfinţii, cu îngerii şi cu arhanghelii, cu prorocii şi cu patriarhii, cu apostolii, cu preacuvioşii şi cu drepţii: rugaţi-vă lui Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiească sănătate bolnavului (…) ca împreună cu toţi să Te mărim.

↓