Tel./Fax : 0259.43.42.46 * 0742.477.118 contact@bisericaculuna.ro

Acatistul Sf. Iona din Kiev

Rugăciunile începătoare :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Apoi se zic condacele şi icoasele.

CONDACUL 1
Alesule plăcut al lui Hristos şi Făcătorule de minuni, cuvioase părinte Iona, cel ce în lume ai strălucit, ca o stea cu lumină dumnezeiască, prin frumuseţea vieţuirii tale şi prin mulţimea facerilor de minuni, cu dragoste în cântări duhovniceşti te lăudăm; iar tu, îndrăzneală către Domnul având, cu rugăciunile tale de toate nenorocirile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

ICOSUL 1
Fire îngerească ai avut, părinte cuvioase şi ca unul fără de trup, vieţuire neîntinată pe pământ ai săvârşit, chipul cel minunat al desăvârşirii duhovniceşti nouă lăsându-ni-l ca virtuţile tale să le urmăm şi ţie unele ca acestea să-ţi cântăm:
Bucură-te, floarea cea cu bun miros a bunei creşteri;
Bucură-te, vasul cel ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci pe cele plăcute şi frumoase ale lumii acesteia le-ai dispreţuit;
Bucură-te, căci pe cele cereşti şi nestricăcioase cu ardoare le-ai dorit;
Bucură-te, căci cu voinţă tare voia ta o ai lepădat;
Bucură-te, căci prin tăierea patimilor lui Dumnezeu I-ai făcut pe plac şi te-ai mântuit;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 2
Văzând Domnul sufletul tău, ca un ogor bine-lucrat pentru rodirea duhovnicească, din tinereţe spre căutarea singurului lucru de folos cugetul tău l-a îndreptat, cuvioase, de aceea pentru iubirea lui Hristos pe părinţii tăi şi casa părintească le-ai lăsat şi de toate înclinaţiile cele deşarte slobozindu-te, în pustia Sarovului sub aripa cuviosului Serafim ai ajuns, pentru nevoinţele cele călugăreşti, lu Dumnezeu Celui ce te-a izbăvit cântându-I: Aliluia.

ICOSUL 2
Cu raţiunea cea de Dumnezeu luminată ai înţeles deşertăciunea lumii acesteia şi nestatornicia, în care bucuria este urmată de tristeţe, iar bunăstarea este lovită de nenorociri neaşteptate. De aceea bunurile cele veşnice şi nestricăcioase le-ai dorit, părinte cuvioase şi pe acestea prin lepădarea de bunurile cele lumeşti şi prin sărăcia cea de bunăvoie a le găsi te-ai străduit, îndemnându-ne să-ţi cântăm:
Bucură-te, cel ce calea strâmtă a mântuirii din tinereţe o ai iubit;
Bucură-te, cel ce jugul Domnului pe grumazul tău l-ai pus;
Bucură-te, cel ce cu sfintele făgăduinţe voia ta o ai legat;
Bucură-te, cel ce pe tine şi toată viaţa ta în mâinile Domnului o ai lăsat;
Bucură-te, cel ce fiecăruia spre bine slujitor râvnitor ai fost;
Bucură-te, căci pe cei bolnavi şi neputincioşi i-ai mângâiat;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 3
Cu puterea Celui Preaînalt umbrit şi întărit fiind, în tunderea călugărească a părului capului tău tot cugetul cel trupesc l-ai lepădat, cuvioase şi, ca un ostaş iscusit, haina călugărească armură a mântuirii dobândind şi cu arma cea nebiruită a Crucii lui Hristos înarmându-te, cu tărie împotriva vrăjmaşului celui nevăzut, a diavolului ai luptat, cu adânca smerenie mândria lui cea preamare biruind şi pururea către Domnul strigând: Aliluia.

ICOSUL 3
Având izvor de lacrimi îmbelşugat, plăcutule al lui Dumnezeu şi marele har al înduioşării, pâinea ta cu lacrimi o ai udat şi băutura cu plâns o ai amestecat din preaplinul doririi celei dumnezeieşti şi al iubirii pentru Domnul. De aceea şi noi prin aceste cântări te fericim:
Bucură-te, căci cugetele cele trupeşti cu puterea rugăciunii le-ai izgonit;
Bucură-te, căci pe cei ce se îndoiau de credinţă cu cuvântul lui Dumnezeu i-ai întărit;
Bucură-te, căci prin lipsurile cele trupeşti multe bunuri duhovniceşti ai adunat;
Bucură-te, căci prin sărăcie darurile cele cereşti le-ai dobândit;
Bucură-te, straşnic păzitor al tăcerii;
Bucură-te, aspru păzitor al rânduielilor călugăreşti;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 4
Furtuna ispitelor şi a năzuinţelor diavoleşti nu a putut clătina casa ta sufletească, cuvioase părinte, căci pe piatra cea tare a credinţei în Hristos a fost întemeiată şi cu trezvia şi neîncetatele rugăciuni a fost păzită; cu ele împotriva vrăjmaşului mântuirii omeneşti pururea ai luptat şi fără piedică pe cărările virtuţilor ai urcat spre desăvârşirea duhovnicească la măsura vârstei lui Hristos, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 4
Aflând, cuvioase părinte Iona, cei apropiaţi şi cei de departe vieţuirea ta cea asemenea îngerilor şi şuvoiul cel pururea curgător al minunilor harului, căci cu rugăciunea ta cei leproşi se curăţau, orbii căpătau vedere, şchiopii mergeau şi, de diferite boli suferind, cei ce cu credinţă veneau, chiar şi de altă credinţă dacă erau, sănătate dobândeau şi de acestea izbăvindu-se, unele ca acestea îţi cântau:
Bucură-te, căci celor bolnavi, ca unor fraţi ai lui Hristos, slujitor le-ai fost;
Bucură-te, râvnitor al înaltelor nevoinţe ale vieţuirii creştineşti;
Bucură-te, îndrumător iscusit al începătorilor;
Bucură-te, pravilă neschimbată a postului şi a smereniei;
Bucură-te, căci pe cei pierduţi la pocăinţă i-ai readus;
Bucură-te, căci tuturor căutarea Vieţii Veşnice le-ai insuflat;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 5
Stea prealuminoasă şi izvorâtoare de Dumnezeu te-ai arătat, cuviosul nostru părinte Iona, cerul bisericesc împodobind şi pe toţi cei ce rătăceau pe marea acestei vieţii păcătoase cu harul dat ţie de Soarele Dreptăţii Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, i-ai luminat, întunericul tristeţii şi negura tuturor suferinţelor şi a necazurilor alungând, căci pe toţi cei ce cu credinţă la tine vin, pe calea mântuirii, care duce la veşnica Patrie Cerească, îi îndrumi, pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 5
Văzând cinul îngeresc vieţuirea ta cea întocmai cu a îngerilor, părinte de Dumnezeu fericite şi adâncul smereniei tale, stăruinţa în rugăciune, tăria înfrănării şi marea râvnă a duhului tău pentru curăţie, s-a minunat şi pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, Care a întărit neputincioasa fire omenească, L-a preaslăvit. Iar noi pe tine te fericim şi ţie îţi cântăm:
Bucură-te, îndrumător al vieţii plăcute lui Dumnezeu pentru cei din lume;
Bucură-te, întemeietor al mânăstirii celei cu roade bune;
Bucură-te, căci Hristos bunele tale iniţiative le-a binecuvântat;
Bucură-te, căci împreună-lucrător ţie în persoana monarhului ţi-a arătat;
Bucură-te, cel ce vieţuirea de obşte a monahilor o ai întemeiat;
Bucură-te, că lor armura bunei credinţei le-ai dăruit;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 6
Toată lumea ortodoxă pe tine te propovăduieşte, cuviosul nostru părinte Iona, izgonitorul demonilor, tămăduitorul bolilor şi săvârşitorul multor alte minuni, iar noi, care pe Dumnezeu pentru tine Îl preaslăvim, Lui Îi strigăm: Aliluia.

ICOSUL 6
În munţii Zverinţei ca un astru cu lumină dumnezeiască ai strălucit şi multe suflete omeneşti pe cărarea mântuirii ai călăuzit: căci Hristos te-a arătat îndrumător şi învăţător al călugărilor iubitori de pustie, care la tine au venit, ca oile la păstorul, ce putea pe pajiştea cea purtătoare de viaţă să le păstorească. De aceea, ca pe unul ce a săvârşit şi a învăţat, pe tine prin aceste cuvinte de laudă te cinstim:
Bucură-te, cel ce prin toate ostenelile zguduirile cugetelor deşarte le-ai zădărnicit;
Bucură-te, cel ce cu ele, ca şi cu o armură, săgeţile cele ascuţite ale patimilor le-ai respins;
Bucură-te, cel ce în mânăstire duhul înfrânării totale l-ai sălăşluit;
Bucură-te, cel ce pleava iubirii de câştig din ea o ai stârpit;
Bucură-te, cel ce pe mulţi călugări trezvia duhovnicească i-ai învăţat;
Bucură-te, cel ce până la sfârşitul vieţii primul între cei nevoitori ai fost;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 7
Voind Domnul Cel Iubitor de oameni să preaslăvească locul acesta, ca pe o viţă a nevoinţelor tale, părinte, pe Preasfânta Stăpâna noastră Născătoarea de Dumnezeu a trimis-o a-ţi binevesti că în cetatea de scaun Kiev mânăstire pentru călugări spre mântuire va fi, împodobită cu biserica în numele Sfintei Treimi. Iar tu, de arătarea Preacuratei luminat fiind, cu tremur de bucurie bunăvestirea cea cerească o ai ascultat, cel ce în smerenia duhului Stăpânului Îngerilor şi al oamenilor Îi cânţi: Aliluia.

ICOSUL 7
Semn nou al bunăvoirii lui Dumnezeu ţi s-a dăruit, cuvioase, căci în mânăstirea Vâdubiţ în tăcere aflându-te, în timpul nopţii lumină mare chilia ta o a luminat şi Însăşi Preacurata cu cetele Sfinţilor înaintea ta a stat, pace ţie dăruind şi poruncind ca acolo mânăstire pentru călugări să construieşti şi în ea biserică cu hramul Sfintei Treimi. Iar noi, de această preaminunată întreită arătare a Maicii lui Dumnezeu minunându-ne, ţie îţi cântăm:
Bucură-te, cel ce mânăstire nouă în chip înţelept ai orânduit;
Bucură-te, cel ce după vieţuirea cea iubitoare de sărăcie a lui Hristos ai râvnit;
Bucură-te, cel ce sfinte biserici în mânăstire ai clădit;
Bucură-te, cel ce mulţime mare de monahi ai adunat;
Bucură-te, căci lucrarea ta de Sus s-a binecuvântat;
Bucură-te, căci sfânta dorire a inimii tale s-a împlinit;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 8
În chip străin ţi s-a arătat în văzduh Maica lui Dumnezeu împreună cu apostolii, mucenicii, cuvioşii şi ceilalţi sfinţi, arătându-ţi locul, pe care biserica cu hramul Treimii Celei Făcătoare de Viaţă şi noua mânăstire aveai să ridici pe muntele Zverineţ, cuvioase părinte, ceea ce cu ajutorul lui Dumnezeu săvârşind şi sfinţind, cu ucenicii tăi laude neîncetate Domnului ai adus, cântând: Aliluia.

ICOSUL 8
Cu totul dragoste nesecată eşti şi oglindă neîntunecată a nevoinţelor ai fost, cuvioase Iona. Văzând vieţuirea ta cea aspră şi râvnitoare după Dumnezeu şi a fraţilor, care neîncetat în osteneli şi posturi se nevoiau şi în veşminte sărace umblau, nici unul dintre călugări, dintre mireni sau dintre cneji nu numai că de acestea nu s-au depărtat, dar mai mult de râvnă duhovnicească s-au aprins şi în mânăstire împreună cu ei a se nevoi au dorit, averile lor spre folosul obştii acolo aducând; de aceea întemeietorului acelei mânăstiri unele ca acestea îi glăsuim:
Bucură-te, căci în mânăstirea ta multele ei suflete s-au mântuit;
Bucură-te, căci din ea păstori minunaţi au ieşit;
Bucură-te, bucuria şi mângâierea celor binecredincioşi;
Bucură-te, îngrădire tare a celor ce se clatină în credinţă;
Bucură-te, căci pe cei deznădăjduiţi în nădejde îi întăreşti;
Bucură-te, căci cu Sfintele Scripturi pe mulţi îi luminezi;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 9
Toată firea îngerească şi mulţimea nevoitorilor de smerenia şi de iubirea ta de oameni s-au minunat, părintele nostru Iona, când, ascultarea de arhimandrit în Mejigorsk primind, ca întemeietor al vieţuirii de obşte în Rusia te-ai învrednicit. Şi grija pentru fraţii acestei sfinte mânăstiri, ca pentru fiii lui Dumnezeu, nu o ai părăsit şi înaintea lui Dumnezeu, Celui ce Îşi iubeşte toată creaţia Sa, pentru aceştia ai strigat: Doamne, trimite Duhul Tău Cel Sfânt şi alină sufletele întristate ale robilor Tăi acestora. Şi aşa în toată ascultarea smeritei înţelepciuni frumuseţe arătând, neîncetat către Dumnezeu ai strigat: Aliluia.

ICOSUL 9
Ritorii cei omeneşti nu se pricep să grăiască bogăţia bucuriei celei duhovniceşti, de care te-ai umplut, părinte purtător de Dumnezeu atunci când, în timpul rugăciunii tale de noapte Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ţi s-a arătat împreună cu cetele nevoitorilor şi cu făgăduinţe nestrămutate sufletul tău l-a veselit, spunând că pururea Ocrotitoare a mânăstirii tale va fi, în toate zilele hrănind-o şi păzind-o. De aceea şi noi aceste cuvinte de bucurie îţi aducem:
Bucură-te, cel ce pe calea cea strâmtă şi grea ai mers;
Bucură-te, cel ce pe alţii către Mânăstirea Cerească i-ai condus;
Bucură-te, nădejde luminoasă în nevoile şi greutăţile oamenilor;
Bucură-te, ocrotitorul orfanilor şi adăpostul săracilor;
Bucură-te, hrănitorul celor ce pier de foame;
Bucură-te, cel ce bunurile dorite celor ce vin la tine le dai;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 10
Sufletele ucenicilor tăi voind a le mântui, părinteşte le-ai povăţuit, de Dumnezeu înţelepţite părinte, fie prin cuvântul cel lucrător, fie prin exemplul vieţuirii tale, cu dragoste mustrându-i şi îndemnându-i în buna credinţă şi în curăţie a izbândi: şi cel mai mult înainte de sfârşitul tău toate cele bune şi de folos spre mântuirea sufletească le-ai poruncit şi a priveghea în rugăciuni i-ai învăţat şi neîncetat lui Dumnezeu a-I cânta: Aliluia.

ICOSUL 10
Zid de apărare rugăciunile tale au fost, sfinte făcătorule de minuni, tuturor celor ce cu credinţă în tot necazul la tine au venit, căci pentru curăţia inimii tale Dumnezeu putere duhovnicească ţi-a dăruit pe bolnavi să-i tămăduieşti, pe săraci să-i ajuţi, cele viitoare să le prooroceşti ca cei apropiaţi şi cei de departe măreţia lui Dumnezeu, în tine arătată, să o slăvească şi ţie unele ca acestea să-ţi cânte:
Bucură-te, izvor nesecat al milei;
Bucură-te, mângâietor nevăzut al celor întristaţi;
Bucură-te, cel ce bunurile tale cele mai de preţ lui Dumnezeu I le-ai dăruit;
Bucură-te, cel ce cu bună sârguinţă şi prin cheltuirea celor de aici pe cele bogate le-ai adunat;
Bucură-te, chipul cel vrednic de uimire al răbdării;
Bucură-te, învăţătorul evlaviei celei nefăţarnice;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 11
Cântare plină de înduioşare în vremea sfârşitului tău Preasfintei Treimi I-ai adus, cuvioase, şi rugăciunea pe buzele tale aflându-se, sfântul tău suflet în mâinile Dumnezeului Celui Viu l-ai predat, căci pe El din tinereţe L-ai iubit şi Lui până la adânci bătrâneţi în chip nefăţarnic I-ai slujit, de aceea cu bună nădejde şi cu bucurie la locaşul cel ceresc te-ai strămutat ca împreună cu cetele Îngerilor lui Dumnezeu Celui în trei ipostasuri să-I cânţi: Aliluia.

ICOSUL 11
Liniştitul tău sfârşit ucenicii tăi văzându-l, plăcutule al lui Dumnezeu, durerea despărţirii de tine cu mângâierea harului au îmbinat-o în nădejdea mijlocirii tale celei atotputernice sus la tronul lui Dumnezeu, unde îi auzi pe cei ce cu dragoste îţi cântă:
Bucură-te, cel ce cu bun folos în patria ta ai strălucit;
Bucură-te, cel ce credinţa în lucrările vieţuirii tale o ai arătat;
Bucură-te, învăţător iscusit al celor înţelepţi şi al celor neînţelepţi;
Bucură-te, păzitor sârguincios al curăţiei sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, cel ce de frumuseţea lăuntrică a Crucii lui Hristos ai fost răpit;
Bucură-te, cel ce cu putere de sus pentru osteneala purtării Crucii ai fost înzestrat;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 12
Părtaşă a harului s-a arătat sfânta raclă, de tine însuţi construită şi în care moaştele tale cele mult-tămăduitoare se odihnesc, sfinte făcătorule de minuni, căci pe ele de mulţi ani în cripta bisericii neputrezite Domnul le-a arătat şi mai ales de profanarea necredincioşilor le-a ascuns şi în adâncurile pământului nevătămate le-a păzit, căci ele tămăduiri din belşug revarsă şi orice suferinţă vindecă cu puterea lui Dumnezeu, Celui minunat întru sfinţii Săi, Care în chip minunat în cer şi pe pământ pe tine te-a preaslăvit şi Căruia îi cântăm: Aliluia.

ICOSUL 12
Cântând cântare de bucurie, de laudă şi de mulţumire Iubitorului de oameni Dumnezeu, Care pe pământul Rusiei ca făcător de minuni minunat şi milostiv te-a preaslăvit, pe tine te rugăm, cuviosul nostru părinte Iona: fii mijlocitor către El şi pururea rugător pentru noi, cei ce-ţi cântăm:
Bucură-te, cel ce de atacurile săgeţilor vrăjmaşe nu ai fost rănit;
Bucură-te, conducător nebiruit al celor izbăviţi;
Bucură-te, cel ce şi după plecarea la cer mânăstirea ta o ai păzit;
Bucură-te, căci celor ce se roagă, cele bune şi de folos le dăruieşti;
Bucură-te, căci de la Domnul cununa dreptăţii o ai primit;
Bucură-te, căci cu slava facerilor de minuni ai strălucit;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

CONDACUL 13
O, mare şi preaslăvite făcătorule de minuni, cuviosul nostru părinte Iona! Această puţină rugăciune a noastră cu milă primind-o, cu rugăciunile tale de toate bolile cele sufleteşti şi trupeşti în viaţa aceasta ne păzeşte şi de viitoarele chinuri veşnice ne izbăveşte şi împreună cu tine în Împărăţia Cerească ne învredniceşte pururea să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia (de trei ori).
După aceea icosul 1 şi condacul 1.

RUGĂCIUNE
Căpetenie sfinţită, înger pământesc şi om ceresc, cuvioase şi purtătorule de Dumnezeu părintele nostru Iona, plăcutule neasemuit al Preasfintei şi Celei de o fiinţă Treimi, care multe mili arăţi celor ce vieţuiesc în sfânta ta mânăstire şi tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste la tine vin. Cere pentru noi toate cele bune şi de folos acestei vieţi vremelnice şi cele necesare veşnicei noastre mântuiri. Ajută-ne cu mijlocirea ta, plăcutule al lui Dumnezeu, pe noi toţi, care la sfintele tale moaşte cădem, spre biruirea vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi ca în pace adâncă Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos să rămână şi în bunăstare să vieţuiască mânăstirea, pe care tu o ai întemeiat şi în toată buna credinţă în chip nebiruit să stea. Fii nouă tuturor, sfinte făcătorule de minuni, grabnic ajutor în tot necazul şi suferinţa. Dar cel mai mult în ceasul sfârşitului nostru fii nouă apărător sârguincios să nu fim la vămile văzduhului lăsaţi în puterea stăpânitorului celui rău al acestei lumi, ci de înălţarea fără piedică în Împărăţia Cerească să ne învrednicim. O, părintele nostru pururea rugător! Nu ruşina nădejdea noastră, nu dispreţui rugăciunea noastră smerită, ci mijloceşte pentru noi înaintea tronului Treimii Celei Făcătoare de Viaţă ca împreună cu tine şi cu toţi sfinţii noi, nevrednicii, să ne învrednicim în locaşurile raiului să slăvim măreţia, harul şi mila Unuia în Treime Dumnezeu, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

↓